Нова книга: Първата световна война и България

17/02/2017

Институт за исторически изследвания - БАН, Военна академия "Георги Стойков Раковски" и Македонски научен институт  

ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НА БАЛКАНИТЕ И ВСТЪПВАНЕТО
НА БЪЛГАРИЯ В НЕЯ (1914–1915)

СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

София, Видин, Кюстендил, Кърджали, 13–16 октомври 2015

Съставител
Александър Гребенаров
  

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОДНИ ДУМИ
Александър Гребенаров ........................................................................... 5
INTRODUCTORY WORDS
Aleksandar Grebenarov............................................................................... 7

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ ПО ВОЕННА ИСТОРИЯ
Масимо де Леонардис
GREETINGS BY THE CHAIRMAN OF THE INTERNATIONAL
COMMISSION OF MILITARY HISTORY
Massimo De Leonardis .............................................................................. 9

ОЩЕ ЗА АТЕНТАТА В САРАЕВО И ИЗБУХВАНЕТО НА
ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Радослав Мишев
MORE ABOUT THE ASSAULT IN SARAJEVO AND
THE OUTBREAK OF THE WORLD WAR I
Radoslav Mishev........................................................................................ 13

САЩ И БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА
ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Бърнард Кук, Дейвид Мур
UNITED STATES AND BULGARIA DURING WORLD WAR I
Bernard Cook, David Moore...................................................................... 32

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ В ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ И БАЛКАНСКИЙ РЕГИОН
Игор Гребенкин
RUSSIAN NATIONAL INTERESTS IN THE
WORLD WAR I AND THE BALKAN REGION
Igor Grebenkin............................................................................................ 42

СРЪБСКИТЕ ОТБРАНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ ПРЕЗ 1914 Г.
Далибор Денда
SERBIAN DEFENSE OPERATIONS 1914
Dalibor Denda............................................................................................. 51

ВКЛЮЧВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА
ВОЙНА, ОТРАЗЕНО В МАТЕРИАЛИ ОТ КРАКОВСКИЯ
ВСЕКИДНЕВНИК „CZAS” („ВРЕМЕ”)
Ярослав Рубаха
ENTRY OF BULGARIA IN THE WORLD WAR I REFLECTED
IN MATERIALS OF THE KRAKOW’S DAILY NEWSPAPER
„CZAS“ („TIME“)
Jaroslaw Rubacha....................................................................................... 61

ЧЕРНА ГОРА В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Стеван Радунович, Ядранка Селханович
MONTENEGRO IN THE WORLD WAR I
Stefan Radunovic, Jadranka Selhanovich................................................... 89

РЕЦИДИВИ В ПОЛИТИКАТА НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ
ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА:
ПРИМЕРЪТ ЧЕРНА ГОРА
Илияна Илиева
RECURRENCES IN THE POLICY OF THE GREAT POWERS
BEFORE AND DURING THE WORLD WAR I:
THE EXAMPLE OF MONTENEGRO
Iliana Ilieva................................................................................................. 98

ВЪОРЪЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА В
ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 1915–1918 Г.
Александър Въчков
ARMAMENT OF THE BULGARIAN TROOPS IN WORLD
WAR I 1915–1918
Alexander Vachkov..................................................................................... 110

БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И
ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1915 ГОДИНА
Светлозар Елдъров
BULGARIAN ORTHODOX CHURCH AND THE
MILITARY AND POLITICAL ORIENTATION OF
BULGARIA IN 1915
Svetlozar Eldarov........................................................................................ 136

СЪДБАТА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ИЗТОЧНА И ЗАПАДНА ТРАКИЯ
В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Тодор Петров
THE FATE OF THE BULGARIANS FROM EASTERN AND
WESTERN THRACE ON THE EVE OF WORLD WAR I
Todor Petrov............................................................................................... 153

ФИНАНСОВОТО ПОДСИГУРЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО
НА БЪЛГАРИЯ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Даниел Вачков
THE FUNDING OF BULGAERIA’S PARTICIPATION
IN THE WORLD WAR I
Daniel Vachkov........................................................................................... 159

ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ
ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Александър Соколов
BULGARIA’S FINANCIAL SYSTEM DURING
THE WORLD WAR I
Aleksandar Sokolov.................................................................................... 166

„ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ” – ЕВРОПА И СВЕТЪТ В
ПОМОЩ НА БЪЛГАРИТЕ (АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ )
Ани Златева
„SO THAT BULGARIA IS“ – EUROPE AND THE WORLD IN
ASSISTANCE TO BULGARIANS (CAMPAIGNS AND ACTIVITIES)
Annie Zlateva.............................................................................................. 170

ЕДИН МАЛКО ИЗВЕСТЕН ДОКУМЕНТ ОТ
АРХИВА НА АНДРЕЙ ТОШЕВ ЗА БЪЛГАРО-ТУРСКИТЕ ОТНО-
ШЕНИЯ В НАЧАЛОТО НА 1914 Г.
Кирил Алексиев
A LITTLE-KNOWN DOCUMENT FROM THE ARCHIVE OF
ANDREJ TOSHEV ABOUT BULGARIAN-TURKISH RELATIONS
AT THE BEGINNING OF 1914
Kiril Alexiev............................................................................................... 177

В НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗБОРА: БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ
И „ГОЛЯМАТА ВОЙНА” ПРЕЗ 1915 Г.
Слави Славов
ON THE EVE OF THE DECISION: BULGARIAN
DIPLOMACY AND „THE GREAT WAR“ IN 1915
Slavi Slavov................................................................................................ 192

ГЕРМАНСКИТЕ ГЕНЕРАЛИ И БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ
ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (1915–1916)
Владимир Златарски
GERMAN GENERALS AND BULGARIA IN
WORLD WOR I (1915–1916)
Vladimir Zlatarski....................................................................................... 206

СВЪРЗОЧНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ
НА НАСТЪПАТЕЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ СРЕЩУ СЪРБИЯ ПРЕЗ
1915 ГОДИНА
Златко Иванов
SIGNALS SUPPORT DURING THE OFFENSIVE OPERATIONS
AGAINST SERBIA IN 1915
Zlatko Ivanov.............................................................................................. 214

ФРЕНСКО-БЪЛГАРСКИЯТ СБЛЪСЪК ПРИ КРИВОЛАК, 1915 Г.
Иван Петров
FRENCH-BULGARIAN COLLISION AT KRIVOLAK, 1915
Ivan Petrov.................................................................................................. 223

МОБИЛИЗАЦИЯ И БОЕН ПЪТ НА 12-И ПЕХОТЕН
БАЛКАНСКИ ПОЛК ПРЕЗ 1915 Г.
Ангел Динев
MOBILISATION AND MILITARY MARCH OF
12 INFANTRY BALKAN REGIMENT IN 1915
Angel Dinev................................................................................................ 234

ТЕ СА БЪЛГАРСКИ ВОЙНИЦИ (ЦИГАНИТЕ И БЪЛГАРСКАТА
АРМИЯ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ВКЛЮЧВАНЕТО НА
БЪЛГАРИЯ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА)
Велчо Кръстев, Евгения И. Иванова
THEY ARE BULGARIAN SOLDIERS (GYPSIES AND
THE BULGARIAN ARMY ON THE EVE OF BULGARIAN
ENTRY IN THE WORLD WAR I)
Velcho Krastev, Evgenia Ivanova............................................................... 246

ПОЛКОВНИК СТЕФАН ИЛИЕВ И БОЯТ ПРИ БУКОВО
Емилия Кожухарова
COLONEL STEFAN ILIEV AND THE BATTLE AT BUKOVO
Emilia Kojuharova...................................................................................... 257

ПЛЕНЕНИТЕ БЪЛГАРИ ПРЕЗ 1915 ГОДИНА
Стоян Николов
BULGARIAN PRISONERS-OF-WAR IN 1915
Stoyan Nikolov........................................................................................... 276

ДЕЙСТВИЯТА НА ТРЕТА БЪЛГАРСКА АРМИЯ ПРЕЗ 1915 Г.
(ОТБРАНА НА ДОБРУДЖАНСКАТА ГРАНИЦА)
Димитър Куцаров
THE ACTIONS OF THIRD BULGARIAN ARMY DURING 1915
(DEFENCE OF DOBRUDJA BORDER)
Dimitar Kutsarov........................................................................................ 285

КОСОВО ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Марияна Стамова...................................................................................... 294
KOSOVO DURING WORLD WAR I
Mariana Stamova........................................................................................ 294

ВОЙНАТА – ПРЕЗ ОЧИТЕ НА СЪВРЕМЕННИЦИТЕ,
НА ПАМЕТТА, НА ИСТОРИЦИТЕ
Николай Поппетров
THE WAR – THROUGH THE EYES OF THE CONTEMPORARIES,
THE MEMORY AND THE HISTORIANS
Nikolai Poppetrov....................................................................................... 304

НАЙ-РАННИТЕ ОТЕЧЕСТВЕНИ ХРОНИКАЛНО-
ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ, ЗАСНЕТИ НЕПОСРЕДСТВЕНО
СЛЕД ВСТЪПВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ
В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Петър Кърджилов
THE EARLIEST PATRIOTIC CHRONICLE -
DOCUMENTARY FILMS IMMEDIATELY AFTER THE ENTRY
OF BULGARIA IN WORLD WAR I
Peter Kardjilov............................................................................................ 321

ГЕН. НИКОЛА ПОДГОРОВ, ДОЦ. ЕМАНУИЛ ПОПДИМИТРОВ
И ХУДОЖНИКЪТ ГЕОРГИ ВЕЛЧЕВ ПРЕЗ
ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (В СВЕТЛИНАТА НА
СПОМЕНИ, СЪХРАНЯВАНИ В БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ
АРХИВ ПРИ НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”)
Доц. д-р Любомир Георгиев
GEN. NIKOLA PODGOROV, ASSOC. EMANUIL POPDIMITROV
AND THE ARTIST GEORGI VELCHEV DURING WORLD WAR I
(IN THE LIGHT OF MEMOIRS, STORED IN THE BULGARIAN
HISTORICAL ARCHIVE AT THE NATIONAL LIBRARY
„ST. ST. CYRIL AND METHODIUS“)
Lyubomir Georgiev..................................................................................... 348

ЕКЗАРХИЙСКОТО ВЕДОМСТВО В ДЕБЪРСКА ЕПАРХИЯ ПО
ВРЕМЕ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА
АРХИМАНДРИТ КИРИЛ
Росица Лельова
EXARCHATE OFFICE IN THE EPARCHY OF DEBAR
DURING THE WORLD WAR I THROUGH THE EYES OF
ARCHIMANDRIT KIRIL
Rositsa Lelyova.......................................................................................... 362

„ДА УБИВАШ, ИЛИ ДА БЪДЕШ УБИТ”
(ИЗ СПОМЕНИТЕ НА ВЪРБАН АНГЕЛОВ,
КАНДИДАТ-ОФИЦЕР В 18-И ПЕХ. ПОЛК, ТЪРНОВО)
Ваня Петкова
„TO KILL OR TO BE KILLED“. (FROM THE MEMOIRES
OF VARBAN ANGELOV, CANDIDATE OFFICER FROM
18 INFANTRY REGIMENT, TURNOVO)
Vanya Petkova............................................................................................ 371

ДОЙРАНСКИТЕ ЗАЩИТНИЦИ ИЗЛИЗАТ ОТ ЗАБРАВАТА
Станимир Няголов, Теодор Масов, Таня Динева-Няголова
DOYRAN DEFENDERS EMERGES FROM OBLIVION
Stanimir Nyagolov, Theodor Masov, Tanya Dineva-Nyagolova................ 377

ТРЕТИ ПЕХОТЕН БДИНСКИ ПОЛК ВЪВ ВОЙНАТА СРЕЩУ
СЪРБИЯ (1915) ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ХУДОЖНИКА
Тихомир Коджаманов, Христина Кирилова
THE THIRD BDIN INFANTRY REGIMENT IN THE WAR
AGAINST SERBIA (1915) THROUGH THE EYES OF
THE ARTIST TIHOMIR KODZHAMANOV
Hristina Kirilova......................................................................................... 392

КМЕТЪТ С ВОЙНИШКИ ШИНЕЛ
Цецка Цокова
THE MAYOR WITH THE SOLDIER‘S GREATCOAT
Tsetska Tsokova.......................................................................................... 399

ОБРАЗЪТ НА СЪРБИЯ В АНТИРУСКАТА ПРОПАГАНДА НА
СЪЮЗА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА УКРАЙНА В
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Ина Манасиева
THE IMAGE OF SERBIA IN THE ANTI-RUSSIAN PROPAGANDA
OF THE UNION FOR THE LIBERATION OF UKRAINE IN
BULGARIA AT THE BEGINNING OF WORLD WAR I
Ina Manasieva............................................................................................. 406

НАЦИОНАЛНОЗНАЧИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ,
СВЪРЗАНИ С ВКЛЮЧВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ПЪРВАТА
СВЕТОВНА ВОЙНА, СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ФОНДА НА ОТДЕЛ
„НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ“,
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЛАГОЕВГРАД
Снежана Захариева
SIGNIFICANT NATIONAL CULTURAL VALUEABLES
RELATED TO THE ENTRY OF BULGARIA IN
WORLD WAR I STORED IN THE COLLECTIONS
„MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY“
IN THE REGIONAL HISTORY MUSEUM – BLAGOEVGRAD
Snezhana Zaharieva.................................................................................... 413

ДРАМАТА НА „ГОЛЯМАТА ВОЙНА“
В КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА НА ПОДПОРУЧИК ИВАН ПОПОВ
Елена Александрова
THE DRAMA OF „THE GREAT WAR“ IN THE
CORRESPONDENCE OF LIEUTENANT IVAN POPOV
Elena Alexandrova...................................................................................... 423

СТИМУЛАНТЪТ В ОКОПИТЕ, ИЛИ „КОЛКО ЦИГАРИ СА
ОСТАНАЛИ НЕДОПУШЕНИ ДОКРАЙ…”
Михаела Василева, Румяна Хаджиева
STIMULANTS IN THE TRENCHES, OR “HOW MANY CIGARETTES
REMAINED UNSMOKED... “
Mihaela Vassileva, Rumyana Hadzhieva.................................................... 432

ЗАЩО НЕ ПОБЕДИХМЕ? ПРИЧИНИТЕ ЗА
НЬОЙ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕДИН БЪЛГАРСКИ ОФИЦЕР
Елена Чалгънова
WHY WE DID NOT WIN? REASONS FOR
NEUILLY THROUGH THE EYES OF A BULGARIAN OFFICER
Elena Chalganova....................................................................................... 442

СПОМЕНИ ЗА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
В АРХИВА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РАЗЛОГ
Христина Манова
MEMORIES OF WORLD WAR I IN THE
ARCHIVE OF HISTORICAL MUSEUM – RAZLOG 
Christina Manova.......................................................................................453 Доц. д-р Александър Гребенаров

   Изстрелът в Сараево на 15/28 юни 1914 г. срещу австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд слага началото на нещо ново и непознато за света. За първи път голяма част от жителите на земята попада във война, вплела в смъртна схватка милиони военнослужещи от десетки държави. Огромен е броят на загиналите цивилни жители. Пленени са десетки хиляди лица. Армиите на победителите маршируват триумфално в столиците на повалените държави. Балканският полуостров не остава встрани от световния апокалипсис. Напротив. Той се превръща във важно боево средище, в което се разиграват съдбоносни сражения. Геостратегическото му разположение и разривът между страните от региона след Балканските войни, смятани за прелюдия на световния конфликт, ескалират силно напрежение през годините на световния конфликт. Българската държава не прави изключение от общия военен ентусиазъм, който цари на Балканите.


 На 1/14 октомври 1915 г. с манифест, подписан от цар Фердинанд и членовете на Министерски съвет начело с д-р Васил Радославов, страната се включва официално в Първата световна война на страната на Централните сили. След акта на присъединяване се разпространяват картички с ликовете на съюзените монарси, показващи тяхната близост и могъщество, на жизнерадостни малки момчета, облечени като военнослужещи от Германия, Австро-Унгария, Османската империя и България. Управляващите създават илюзорна атмосфера за скорошна победа над противниците от Антантата. Бързият разгром на сръбската армия и освобождаването на западните български земи формират благодатна почва за разпространяване на подобни очаквания. 

 Последвалата целенасочена държавническа намеса в новоосвободените и присъединени земи говори за дългосрочните намерения на България. Тя предприема съзидателната дейност в областта на просветата, културата и църквата. Българската страна разкрива училища, обучаващи на българско четмо и писмо хиляди деца, съдейства за разпространяване на Божието слово чрез възстановяване на българските епархии и храмове, изпраща множество свещеници. Всеобщият патос и устрем на българската армия през есента на 1915 г. не намалява след бомбардировката над Варна от руска ескадра. Един век от изминало събитие е достатъчно дълъг отрязък от време, след който по-правдиво може да се дават оценки за стореното, да се представят възможните алтернативи, да се направят по-точни анализи на последствията. Затова много от сюжетите от Първата световна война привличат учените и продължават да бъдат предмет на изследване, анализи и коментари. 

 Подобна дисекция на епохата направиха участниците в Международната научна конференция „Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914–1915)”, проведена на 13–16 октомври 2015 г. Неин основен организатор бе Военна академия „Георги С. Раковски”, а между съорганизаторите бяха Институтът за исторически изследвания – БАН, Институтът по балканистика с център по тракология – БАН, Македонският научен институт, Военноисторическата комисия, музеи, съюзи и др. Във форума взеха участие множество изследователи от различни страни. Заради големия обществен и научен интерес към събитието, се наложи провеждането му да бъде в София с продължение в три областни центъра – Видин, Кюстендил и Кърджали. 

 Настоящият сборник е четиво, което ще позволи на уважаемия читател да се запознае с изложенията на повечето от участниците в конференцията, дошли от Италия, Полша, Русия, САЩ, Сърбия и Черна гора, както и на домакините от България. Разнообразието от теми и различните гледни точки, застъпени в текстовете, дават възможност да се разкрият с научни способи нови страници от историята на Първата световна война и участието на България в нея. В тях са разгледани въпроси, засягащи военнополитическия избор при подготовката за война, настъплението срещу Сърбия през есента на 1915 г. и възникването на Южния фронт, създаването на български институции в освободените земи, проблемите на военната историография, дипломацията, икономиката, медиите, пропагандата и др. 

 Не на последно място, сборникът ще спомогне да излязат от забрава родни политици, дипломати, военнослужещи, интелектуалци, общественици и заслужили дейци, борещи се за реализиране на българския национален идеал. Надяваме се той да допринесе за възприемане на една по-обективна оценка, коригираща напластявания от десетилетия негативен образ на България, заради нареждането й в лагера на „победените” и наказани държави в Париж през 1919 г.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024