Преброяването на населението в Република Албания

03/12/2019

Преброяването на населението в Република Албания 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2019, бр. 11.

д-р Антон Панчев

В Република Албания тече подготовката по организирането на преброяване на населението и жилищата. Благодарение на признаването на българско малцинство от парламента на Република Албания през месец октомври 2017 г., за първи път българите в тази страна ще имат възможност да заявят официално своята етническа принадлежност и да посочат езика, който говорят. 

Самият процес по преброяване на населението и жилищата в Република Албания е планирано да се извърши между 1 октомври и 14 ноември 2020 г., а предварителните резултати е предвидено да бъдат готови през месец януари 2021 г., докато официалните да се обявят през м. юни 2021 г. Албанският статистически институт, който организира и провежда преброяването, се ползва с финансовата помощ на ЕС и на международни експерти. Разходите по преброяването ще бъдат на стойност от около 16 мил. евро. 

За събирането на данните за населението и жилищата ще се използва електронна форма за регистрация. Между 21 октомври и 30 ноември 2019 г. се провежда и пробно преброяване, на което да се изчистят детайлите и да се тренира персоналът. Също така Албанският статистически институт е организирал кръгли маси, на които, освен другото, е било получено мнението и на представители на различните етнически и религиозни общности в Албания за съставянето на въпросника и провеждането на преброяването. Въпросникът за преброяването ще бъде изработен на албански език, както и на другите езици на малцинствата, както се предвижда от Конституцията, и на основните чужди езици, които се използват в страната. Въпросите ще бъдат разделени в две основни групи – задължителни въпроси, на които трябва да се даде отговор, и незадължителни въпроси. 

Гражданите ще бъдат задължени да отговарят на всички въпроси, включени във въпросника, с изключение на двата въпроса, които са смятани за чувствителни – за етническата принадлежност и за религиозните вярвания. Целта е отговорите на тези два въпроса да се основават на свободното волеизявление на лицата. В нормативните документи на Албанския статистически институт се дава легално определение на термините „етничност“ и „език“. Етничността се основава върху едно общо разбиране на историческия и териториалния (регионалния, националния) произход на една етническа група или общност, както и на особени културни характеристики: езикът и/или религията и/или специфични обичаи и начин на живот. Данните за етничността не трябва да се бъркат с данните за гражданството и месторождението на лицето, като трябва да се избягва използването на термина „националност“ вместо „етничност“. 

Що се отнася до „езика“, в зависимост от нуждите, се препоръчва събирането на данни за една или повече от следните концепции:  

а) майчин език, като първи език, говорен в ранното детство вкъщи; 
б) основен език, който е езикът, владян най-добре от лицето; 
в) обичайният език/езици, които обикновено се говорят вкъщи и/или на работа; 
г) знание на език (езици), определяни като способност за говорене и/или писане на един или повече отделни езици. 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024