Съдържание на бр. 1 на списание "Македонски преглед" за 2022 г.

22/12/2022


СЪДЪРЖАНИЕ 

Македонски преглед, 45/1 (2022) 

ТЕМА НА БРОЯ 
150 години от рождението на Гоце Делчев 

Димитър Тюлеков Георги Николов Делчев (1872 – 1903) – политическият войн в българското национално пространство....................................................................................11 
Dimitǎr Tyulekov Georgi Nikolov Delchev (1872 – 1903) – the political warrior in the Bulgarian national space.........................37 

Георги Н. Георгиев Гоце Делчев – портрет извън каноните..........................................61 
Георги Тренчев Учителят Гоце Делчев.....................................................................83 
Симеон Симев Места и време: Гоце Делчев............................................................93 
Елена Александрова Гоце Делчев в контекста на дисциплиниращата политика на ВМОРО към населението и кадровия състав.............................................................................99 
Слави Славов Гоце Делчев – за революцията, насилието и за една вътрешна морална дилема.............................................111 
Михаил Неделчев Гоце Делчев в българската литература от първото десетилетие на XX век..................................................................123 
Цветан Ракьовски Образът на Гоце Делчев в прозата на Яворов.............................131 
Николета Войнова Гоце Делчев и първите програмни документи на БМОРК/ТМОРО от 1896 г. и от 1902 г. ..................................137 
Списък на съкращенията...............................................................152 
Авторите в този брой.....................................................................153 
Указания за цитиране.....................................................................155 

CONTENTS 
Macedonian Review, Issue 45/1 (2022) 

SPECIAL ISSUE 
Gotse Delchev – 150 years since his birth 

Dimitǎr Tyulekov Georgi Nikolov Delchev (1872 – 1903) – The political warrior in the Bulgarian national space In Bulgarian........................................................................................11 
In English...........................................................................................37 
Georgi N. Georgiev Gotse Delchev – a portrait outside the canons...................................61 
Georgi Trenchev The teacher Gotse Delchev................................................................83 
Simeon Simev Places and time: Gotse Delchev.........................................................93 
Elena Alexandrova Gotse Delchev in the context of the IMARO’s disciplinary policy towards the population and personnel.....................................................................................99 
Slavi Slavov Gotse Delchev – about the revolution, violence and an internal moral dilemma.........................................................111 
Mihail Nedelchev Gotse Delchev in the Bulgarian literature of the first decade of the 20th century..............................................123 
Tsvetan Rakiovski The image of Gotse Delchev in Yavorov’s prose.............................131 
Nikoleta Voinova. Gotse Delchev and the first program documents of BMARC/SMARO from 1896 and 1902.....................................137 
List of abbreviations........................................................................152 
The authors in this issue...................................................................153 
Citation instructions.........................................................................155 

СОДЕРЖАНИЕ 
журнала „Македонский обзор“, 45/1 (2022) 

ТЕМА НОМЕРА 
Гоце Делчев – 150 лет со дня его рождения 

Димитр Тюлеков Георгий Николов Делчев (1872 – 1903) – политический воин в болгарском национальном пространстве На болгарском языке........................................................................11 
На английском языке........................................................................37 
Георги Н. Георгиев Гоце Делчев – портрет вне канонов................................................61 
Георги Тренчев Учитель Гоце Делчев.......................................................................83 
Симеон Симев Места и время: Гоце Делчев...........................................................93 
Eлена Александрова Гоце Делчев в контексте дисциплинирующей политики ВМОРО по отношению к населению и личному составу............................................................................99 
Слави Славов Гоце Делчев – о революции, насилии и одной внутренней нравственной дилемме..............................................111 
Михаил Неделчев Гоце Делчев в болгарской литературе первого десятилетия ХХ века.......................................................123 
Цветан Ракьовски Образ Гоце Делчева в прозе Яворова........................................131 
Николета Войнова Гоце Делчев и пeрвыe программныe документы БМОРК/ТМОРО за 1896 и 1902 г. ...............................................137 
Список сокращений.......................................................................152 
Авторы в этом номере....................................................................153 
Правила цитирования....................................................................155

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024