Излезе книжка 4 за 2022 г. на сп. "Македонски преглед"

10/02/2023


СЪДЪРЖАНИЕ 
Македонски преглед, 45/4 (2022) 

Георги Станков. Българофобията в обществения дискурс в Република Северна Македония през 2021 г. ..............................9 
Georgi Stankov. Bulgarophobia in public discourse in the Republic of North Macedonia in the year 2021....................69 
Георги Тренчев. Българин родом из Разлога (230 години от издаването на Буквара на Марко Теодорович).....125 

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

Бистра Риндова. Родовите връзки на Гоце Делчев в Пловдив.............................145 
Списък на съкращенията.............................................................161 
Авторите в този брой...................................................................162 
Указания за цитиране.................................................................. 163

CONTENTS 
Macedonian Review, Issue 45/4 (2022) 

Georgi Stankov. Bulgarophobia in public discourse in the Republic of North Macedonia in the year 2021 In Bulgarian.......................................................................................9 
In English........................................................................................69 
Georgi Trenchev. A Bulgarian man native of Razlog town (230 years since the publication of Marko Teodorovič’s Primer)......125 

DOCUMENTS AND MATERIALS 

Bistra Rindova Family ties of Goce Delčev in Plovdiv..........................................145 
List of abbreviations......................................................................161 
The authors in this issue................................................................162 
Citation instructions............................................................................163 

СОДЕРЖАНИЕ 
журнала „Македонский обзор“, 45/4 (2022) 

Георгий Станков. Болгарофобия в общественном дискурсе Республики Северная Македония в 2021 г. 
На болгарском языке.......................................................................9 
На английском языке.....................................................................69 
Георгий Тренчев. Болгарин родом из Разлога (230 лет со дня издания Букваря Марко Теодоровича)............125 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Бистра Риндова. Родовые связи Гоце Делчева в Пловдиве...................................145 
Список сокращений.....................................................................161 
Авторы в этом номере.................................................................162 
Правила цитирования..................................................................163

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024