Излезе кн. 4 за 2023 г. на списание "Македонски преглед"

26/12/2023


СЪДЪРЖАНИЕ 

Македонски преглед, 46/4 (2023) 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Елена Александрова. „Левски написах за себе си, Гоце Делчев – за България и българщината“. В памет на Мерсия Макдермот (1927 – 2023).................................9 
Elena Alexandrova. “I wrote Levski for myself; Gotse Delchev – for Bulgaria and the Bulgarian people.” In memory of Mercia MacDermott (1927 – 2023)............................19 
Георги Минчев. Пътеписните бележки на проф. Йордан Иванов от първото му пътуване из Македония през 1906 – 1908 г. .........25 
Мирела Дурчова. Разговорните подчинителни съюзи в тетралогията на Димитър Талев.............................................................................65 
Живко Лефтеров. Държавният институт за глухонеми в Скопие (1943 – 1944 г.)..................................................................................85 

ЛИЧНОСТИ 

Явор Чучков. Eфрем Чучков – един от най-видните дейци на българското националноосвободително движение в Македония..................................................................105 

Списък на съкращенията...............................................................125 
Авторите в този брой.....................................................................126 
Указания за цитиране.....................................................................127 

CONTENTS 

Macedonian Review, 

Issue 46/4 (2023) 

STUDIES 

Elena Alexandrova. “I wrote Levski for myself; Gotse Delchev – for Bulgaria and the Bulgarian people.” In memory of Mercia MacDermott (1927 – 2023) 
In Bulgarian.........................................................................................9 
In English...........................................................................................19 
Georgi Minczew. The travel notes of Prof. Yordan Ivanov from his first trip around Macedonia in 1906 – 1908.....................................................25 
Mirela Durchova. The colloquial subordinating conjunctions in the tetralogy of Dimităr Talev.................................................................................65 
Zhivko Lefterov. The state institute for the deaf and dumb in Skopje 1943 – 1944........................................................................85 

PERSONALIA 

Yavor Chuchkov. Efrem Chuchkov: one of the most prominent figures of the Bulgarian national liberation movement in Macedonia..................................................................105 
List of abbreviations.........................................................................125 
The authors in this issue...................................................................126 
Citation instructions.........................................................................127 

 СОДЕРЖАНИЕ 
журнала „Македонский обзор“, 46/4 (2023) 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Елена Александрова. «„Левского“ я написала для себя, „Гоце Делчева“ – для Болгарии и болгарского духа». В память о Мерсии Макдермот (1927 – 2023) 
На болгарском языке..........................................................................9 
На английском языке........................................................................19 
Георги Минчев. Дорожные записки проф. Иордана Иванова во время его первого путешествия по Македонии в 1906 – 1908 гг. ...............................................................................25 
Мирела Дурчова. Разговорные подчинительные союзы в тетралогии Димитра Талева................................................................................65 
Живко Лефтеров. Государственный институт для глухонемых в Скопье (1943 – 1944 гг.)................................................................................85 

ЛИЧНОСТИ 

Явор Чучков. Ефрем Чучков – один из самых выдающихся деятелей болгарского национально-освободительного движения в Македонии...................................................................................105 Список сокращений.......................................................................125 
Авторы в этом номере....................................................................126 
Правила цитирования....................................................................127

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024