Нови книги: Българското свещеничество в Македония (1904–1912)

04/04/2024


Станислава Стойчева. Българското свещеничество в Македония (1904–1912). Социални характеристики и поименен състав. София, 2023.
Институт за исторически изследвания при БАН, 880 с. с таблици, диаграми, карти. ISBN 978-954-2903-75-8 

Фундаментален труд върху ключова демографска група, работа с основно значение за изясняване на етнодемографската проблематика на българското присъствие в Македония – така може най-общо да се характеризира монографията на д-р Станислава Стойчева, основна част от изследователския проект на Института за исторически изследвания при БАН „Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой)”. 

Авторката обобщава огромен фактологичен материал, изважда от архивни документи, преса и мемоарни свидетелства многопосочна информация, която ѝ позволява да изгради една цялостна, с множество детайли етнодемографска картина. Изложението е обособено в пет глави. В първата са представени обстойно и аналитично съществуващите източници на изследването. Втората разглежда „кадровия проблем” – състоянието на екзархийското енорийско духовенство в Македония. Тук е отделено място на различните репресии срещу свещеници – отвличания, изтезания и убийства. Третата глава реконструира числеността, структурата и състава на духовенството по енории. Четвъртата глава представя социалната характеристика на духовенството. 

Тя по същество предлага многопосочна реконструкция на свещеническото съсловие по възраст, месторождение, произход, занятие до ръкополагането, грамотност и образоване, семейно и материално положение, интелектуална дейност. Не са подминати и сведения колко енориаши имат отделните свещеници. В анализа са включени и данни за свещениците абонати на екзархийския вестник. В последната, пета глава са анализирани свещеническите закононарушения.

Огромният фактологически материал и отделните анализи са изключително добре и прецизно онагледени с впечатляващ брой, близо 150 фигури, таблици и схеми. Трябва да се отбележи, че изложението, независимо от масива от имена и факти е поднесено с езикова прецизност и се чете с удоволствие. Специализираната монография всъщност представлява значима реконструкция на историята на българското присъствие в Македония през призмата на една основна за разглежданата епоха професионална категория. Книгата може да се разглежда и като едно върхово постижение на съвременната българска историческа наука.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024