Рецензия на книгата на проф. Иван Кацарски, посветена на проф. Иван Георгов

07/06/2024


Иван Кацарски. Професор Иван Георгов. Живот и дело. София, Македонски научен институт, 2024 (Македонска библиотека № 59), 248 с. с ил. ISBN 987-619-7377-31-6. 

 Книгата е биографично изследване, което откроява подобаващо разностранната дейност на първия председател на Македонския научен институт професор Иван Георгов. Изследването на Ив. Кацарски започва с биографична глава, в която е представен родът на Георгов, водещ началото си от Велес. 

Очертано е формирането на бъдещия изтъкнат учен, общественик и деец на македонското движение. Сбито са проследени основни биографични акценти от живота на учения, дадени са сведения за семейството му. Втората глава е посветена на дейността на Иван Георгов в полето на Македонския въпрос, която се простира половин век – от Сръбско-българската война 1885 г. до смъртта му. 

От изложението проличава, че той като общественик се е посветил всеотдайно на македонския и в по-широк план – на националния въпрос. Откроени са неговата публицистична дейност, участието му в пропагандни и дипломатически мисии (например в 1903 и 1913 г.) в столиците на някои от Великите сили в Европа за разясняване на българските позиции по националния въпрос, във връзка с основни, ключови за съдбата на националната кауза събития като Илинденско-Преображенското въстание, Балканската война и разногласията със съюзниците от Балканския съюз. 

Основен акцент в тази дейност на Георгов е неговият принос в създаването и ръководството на Македонския научен институт, както и участието му работата на Всебългарския съюз „Отец Паисий” и в издаваните от него периодични издания. Обърнато е внимание на статиите, които Георгов публикува зад граница, и които показват синтезирана геополитическа представа за българския национален въпрос. 

В следващите глави е обърнато внимание на забележителната преподавателска и изследователска кариера на Георгов. Показани са приносите му по отношение на университетското образование, психологията, историята на философията, етиката. 

  Книгата на Ив. Кацарски утвърждава Иван Георгов като личност с многостранни прояви, която съчетава преподавателска и научна работа с обществена дейност и публицистика. Появата на това изследване запълва сериозна празнина по отношение на първия председател на МНИ и един от важните експерти по Македонския въпрос, утвърждава приносите му за българската наука и обществено-политически живот. 

Николай Поппетров

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024