Стари устави (преди 9.09.1944 г.)

17/06/2013

Устав на Македонския научен институт, приет на учредителното му събрание

21 декември 1923 г.

Устав на Македонския научен институт

I. Цел

1. Македонският Научен Институт има за цел:

а) да спомага за проучването на историята, етнографията, географията и стопанския живот на Македония;

6) да събира исторически материали по освободителните борби на македонските българи и да подготви една системна и подробна история на тия борби;

в) да издава едно научно-литературно списание, както и други трудове с оглед към целите, посочени в точки а. и б.

З а б е л е ж к а. В по-далечните цели на института влиза още и грижата да се учреди един Македонски Културен Дом в който да намери място между другото и един македонски етнографско-исторически музей.

II. Уредба

2. Институтът се управлява от дванайсеточленен управителен съвет, избиран всеки три години в общото годишно събрание на института измежду редовните му членове.

3. Из средата си управителният съвет избира, също така по за три години, председател, двама подпредседатели (първи и втори), секретар и касиер. Те образуват изпълнителния съвет на Института.

4. Изпълнителният съвет представлява постоянното присъствие и се събира на заседание според нуждата неограничено във всяко време. За по-важни решения постоянното присъствие свиква целия управителен съвет, най-малко еднаж в три месеца.

5. В общото събрание на Института, което става ежегодно през месец октомврий, изпълнителният съвет дава публичен отчет за извършената работа през изтеклата година.

III. Състав

6. Членовете на Института са редовни, благодетелни и почетни.

7. Редовните членове се избират от управителния съвет (по решение и покана).

8. Редовни членове могат да бъдат учени, писатели, художници и публицисти.

9. Всеки редовен член има право да предлага писмено на управителния съвет избора на нов член, щом предложението му е скрепено с подписите на други двама редовни члена. Приемането им става с тайно гласоподаване.

10. Благодетелни членове могат да бъдат лица, които направят значителни дарения на Института.

11. Почетни членове са лицата, които са се отличили с особени заслуги към Македония. Те се прогласяват в общото събрание на Института.

IV. Приходи

12. Институтът черпи своите средства от приходи на имоти и на капитали, от дарения и завещания и от разни свои издания.

Имотите на Института се управляват от постоянното присъствие на управителния съвет. Сумите се съхраняват в някои от държавните кредитни учреждения и могат да се теглят с подписите на председателя, на секретаря и на касиера.

V. Общи наредби

13. Общото годишно събрание избира ежегодно трима проверители измежду редовните членове за проверяване на сметките на Института.

14. Този устав може да се допълни или изменява от общото годишно събрание на Института, ако за предложените изменения или допълнения гласуват най-малко 2/3 от присъствуващите редовни членове. Предложенията за промени в устава трябва да личат в дневния ред на общото събрание, който се определя от управителния съвет.

15. Общото събрание се счита законно, когато присъствуват поне половината от редовните му членове. Ако се отложи по неявяването на достатъчно членове, следното събрание се смята за законно, колкото и редовни членове да присъствуват.

16. Институтът има елипсовиден печат с надпис: М а к е д о н с к и Н а у ч е н И н с т и т у т, София, 1923 (в средата) .

Публ. в: Бележка по основаването на Македонския научен институт. – Македонски преглед, 1924, кн. 1, 157-159.

Устав на Македонския научен институт от 4 юни 1935 г.

УСТАВ НА МАКЕДОНСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ

I. Ц е л

1. Македонският научен институт, основан за вечни времена със седалище в град София, има за цел:

а) Да спомага за проучването на историята, етнографията, географията и стопанския живот на Македония;

6) Да събира исторически материали по освободителните борби;

в) Да издава едно научно-литературно списание, както и други трудове с оглед към целите, посочени в точки а. и б.

З а б е л е ж к а. В по-далечните цели на института влиза още и грижата да се учреди един МАКЕДОНСКИ КУЛТУРЕН ДОМ, в който да намери място между другото и един македонски етнографско-исторически музей.

II. У р е д б а

2. Института се управлява от 12-то членен управителен съвет, избиран всеки три години в общото годишно събрание на института измежду редовните му членове.

3. Из средата си Управителния съвет избира, също така по за три години, председател, двама подпредседатели (I-ви и II-ри), секретар и касиер. Те образуват изпълнителния съвет на Института.

4. Изпълнителният съвет представлява постоянното присъствие и се събира на заседание според нуждата неограничено във всяко време. За по-важни решения постоянното присъствие свиква целия управителен съвет, най-малко веднъж в три месеца.

Института се представлява от председателя, или един от подпредседателите и секретаря.

Фирмата на Института е: „Македонски научен институт“, която се подписва, като под нея слагат подписите си председателя (или един от подпредседателите) и секретаря, или други две лица, които са членове на управителния съвет, натоварени специално за това от съвета.

5. В общото събрание на Института, което става ежегодно, Изпълнителният съвет дава публичен отчет за извършената работа през изтеклата година.

III. С ъ с т а в

6. Членовете на Института са редовни, благодетелни и почетни.

7. Редовните членове се избират от Управителния съвет (по решение и покана).

8. Редовни членове могат да бъдат: учени, писатели, художници и публицисти.

9. Всеки редовен член има право да предлага писмено на Управителния съвет избора на нов член, щом предложението му е скрепено с подписите на други двама редовни члена. Приемането им става с тайно гласоподаване.

10. Благодетелни членове могат да бъдат лица, които направят значителни дарения на Института.

11. Почетни членове са лицата, които са се отличили с особени заслуги към Македония. Те се прогласяват в общото събрание на Института.

IV. П р и х о д и

12. Института черпи своите средства от приходи на имоти и на капитали, от дарения и завещания и от разни свои издания.

Имотите на института се управляват от Постоянното присъствие на Управителния съвет. Сумите се съхраняват в някои от държавните кредитни учреждения и могат да се теглят с подписите на председателя, на секретаря и на касиера, сложени под фирмата на Института.

V. О б щ и н а р е д б и

13. Общото годишно събрание избира ежегодно трима проверители измежду редовните членове за проверяване на сметките на Института.

14. Този устав може да се допълня, или изменява от Общото годишно събрание на Института, ако за предложените изменения, или допълнения гласуват най-малко две трети от присъствуващите ре-довни членове. Предложенията за промени в устава трябва да личат в дневния ред на общото събрание, който се определя от Управителния съвет.

15. Общото събрание се счита законно, когато присъствуват поне половината от редовните му членове. Ако се отложи по неявяването на достатъчно членове, следното събрание се смята за законно, колкото редовни членове и да присъствуват.

16. Института има елипсовиден печат с надпис: М а к е д о н с к и Н а у ч е н И н с т и т у т, С о ф и я, 1923 (в средата).

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024