Устав на МНИ (с допълнения през годините 1990 - 2024)

17/06/2013


 


УСТАВ

НА МАКЕДОНСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ – СОФИЯ


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ УЧРЕДЯВАНЕ 

1. Македонският научен институт се учредява по решение на учредителното събрание на членовете-учредители, проведено на 3 май 1990 година. 
2. Македонският научен институт е продължител и приемник на научите традиции и народополезната дейност на създадения през 1923 г. Институт със същото наименование. 

СТАТУТ И ВИД ДЕЙНОСТ 

3. Македонският научен институт е юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на обществено-полезна дейност. 
4. Институтът осъществява дейността си във взаимодействие и сътрудничество с други научни и обществени родолюбиви организации в страната и в чужбина. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

5. Институтът се изписва: „МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ”, на български и на английски език. 
6. Институтът притежава кръгъл печат с надпис „Македонски научен институт, София, 1923”, на български и на английски език. 
7. Македонският научен институт има собствен знак (емблема) – светилник с три елемента йод формата на буквата „М”. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 
8. Македонският научен институт има седалище в Р България, град София, община Възраждане, и адрес на управление: град София, община Възраждане, ул. „Пиротска” № 5. ПРЕДМЕТ НА 

ДЕЙНОСТ 

9. Институтът има за предмет на дейност: „научно-изследователска дейност, свързана с историята, етнографията, фолклора, географията, диалектите, културата и икономиката на историко-географската област Македония; публикуване на материали, свързани с научно-изследователската дейност; издаване на научни периодични списания и научна и научно-популярна литература и други видове издания, свързани целите па Института; организиране и участия в провеждани научни симпозиуми, конференции, сесии и семинари; установяване и поддържане системни връзки с други институти у нас и в чужбина, чрез размяна на литература, материали и друга информация”. 

СРОК НА СДРУЖЕНИЕТО 

10. Съществуването на Института не е подчинено на срок или друго прекратително условие. 

II. ЦЕЛИ 

11. Македонският научен институт си поставя следните цели: 

 /1/ Да работи за духовното единство на всички българи: да осветлява общественото мнение в страната и в чужбина със средствата на научната документация, научни изследвания, научни и научно-популярни издания относно насилствената денационализация на българското население в Македония; да разобличава фалшификациите на историческото минало и да разкрива характера на националноосвободителното движение на българите в Македония. 

 /2/ Да проучва историята, етнографията, фолклора, географията, диалектите, културата и икономиката на историко-географската област Македония. 

 /3/ Да събира, систематизира, съхранява и съдейства за проучването и публикуването на материали, свързани с историята, културата и живота на българите в Македония и от Македония. 

/4/ Да издава научни периодични списания. 

/5/ Да издава научна и научно-популярна литература и други видове издания, свързани с целите на Института. 

/6/ Да организира и участва в провеждането на научни симпозиуми, конференции, сесии и семинари. 

 /7/ Да установява и да поддържа системни връзки е други институти у нас и в чужбина, чрез размяна на литература, материали и друга информация. 

III. ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ 

12. Членуването в МНИ е доброволно. Членове на Института могат да бъдат предимно учени, както и писатели, художници, публицисти и други културни дейци – българи от Македония и техни потомци или изтъкнати български и чуждестранни учени и интелектуалци, които се занимават с проблемите на Македония. 
13. Членовете на Института са редовни, почетни, дописни и членове-дарители. 
14. Редовните членове се избират от Научния съвет с тайно гласуване, с обикновено мнозинство от списъчния състав на членовете му. /1/ Научният съвет освобождава от членство в МНИ с тайно гласуване в случаите, посочени в чл. 20. 
15. Почетните членове се удостояват с решение на Научния съвет измежду лицата, които имат особени заслуги за постигане целите на Института и за делото на Македония. Удостояването става с тайно гласуване и обикновено мнозинство. 
16. За особен принос и заслуги на лица към дейността на Македонския научен институт се учредява плакет и почетен знак. Удостояването става след тайно гласуване и обикновено мнозинство в Научния съвет. 
17. Дописни членове могат да бъдат български и чуждестранни учени и интелектуалци, които участват в работата на Института чрез кореспонденция, чрез обмяна на материали и друга информация и чрез публикациите си. Те се избират от Научния съвет с тайно гласуване с обикновено мнозинство от списъчния му състав. 
18. Членове-дарители могат да бъдат лицата, направили значителни дарения на Института. Към Института се води почетна книга на дарителите и се създадат дарителски фондове. 
19. Редовните членове заплащат ежегодно доброволен членски внос, като минималният му размер е 5 лева годишно. 
20. Членството в Македонския научен институт се прекратява с решение на Научния съвет, с тайно гласуване, или на Общото събрание, взето е обикновено мнозинство в случаите: 

/1/ с еднократно волеизявление с устна или писмена молба 
/2/ със смъртта или поставянето под пълно запрещение 
/3/ с изключване за системно нарушаване целите, посочени в раздел 2 на Устава 
/4/ отпадане за неучастие в научния живот на Института през две отчетни години 
/5/ възникналите спорни въпроси се решават от Общото събрание. 

 IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 

21. Институтът се представлява от Управителния съвет чрез председателя и член на УС, а при отсъствие на председателя от един от своите заместници. 
22. Върховен орган на Института е общото събрание на всички негови членове 

/1/ Всеки член има право на един глас. При наличие на неотложни причини се допуска гласуване с изрично писмено пълномощие. Всеки може да се представлява само един отсъстващ член. Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него или до негови роднини но права линия. 

/2/ Общото събрание изменя и допълва Устава; избира и освобождава членове на Управителния, Научния съвет и Контролната комисия; приема отчета за дейността на Управителния съвет; приема бюджета на МНИ; отменя решения на Управителния и Научния съвети и на Контролната комисия, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове; взема решения за преобразуване или прекратяване на МНИ; определя размера на членския внос; избира Председателя на МНИ. 

/3/ Общото събрание бива редовно и извънредно. Редовното се свиква ежегодно, през четвъртото тримесечие на всяка календарна година от Управителния съвет или но искане на една трета от членовете на Института. Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявления на ул. „Пиротска” 5, 2 етаж. най-малко един месец преди насрочения ден. Извънредно събрание се свиква по решение на Управителния съвет, по искане на контролната комисия или по искане на една трета от редовните членове на Института. 

/4/ Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага е един час по-късно на същото място и при същия дневен ред. Тогава събранието е законно, колкото и членове да се явят. 

/5/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията за изменяне и допълване на Устава или преобразуване или закриване на МНИ се вземат с две трети от списъчния състав. По въпроси, които не са включени в поканата дневен ред не може да се вземат решения. 

23. Научен съвет се избира с явно гласуване от Общото събрание в състав от 19 до 25 редовни членове за три години. Научният съвет организира, ръководи и отчита научно-изследователската и издателската дейност па Института. 

/1/ Научният съвет избира с явно гласуване зам. председател и научен секретар на МНИ от състава на Управителния съвет; обсъжда научната продукция; избира редколегията на списание „Македонски преглед”; приема редовите, почетни, дописни и членове-дарители на МНИ; утвърждава ръководителите на секциите; открива и закрива секции към МНИ; открива клонове (научни звена филиали, центрове, групи) в страната, поделения на МНИ; утвърждава правилника за цялостната дейност на Института; ежегодно приема програма за научната дейност на Института; взема решения за участие в други научни организации. 

/2/ Научният съвет може да бъде свикан от Управителния съвет, Контролната комисия или по писмено искане на 1/5 от членовете му. 

/3/ Председател на Научния съвет е Председателят на Института, а в негово отсъствие – упълномощено от Управителния съвет лице. 

/4/ Председателят се избира от общото събрание за срок от 3 години с тайно гласуване за не повече от два последователни мандата. След завършване на мандата той пожизнено е титулуван за Председател и може да участва със съвещателен глас в заседанията на Управителния и Научния съвет, ако не е техен член. 

/5/ Научният съвет избира от състава си членовете за редколегията на сп. „Македонски преглед”. Тя се ръководи по право от Председателя на Института, който определя зам. председателя и секретаря на редколегията. 

24. Управителният съвет се състои: 

/1/ от 5 до 7 членове на МНИ, избирани от Общото събрание за три години. 
/2/ Управителният съвет ръководи текущата и оперативна дейност на Института съгласно Устава и го представлява чрез Председателя и член на Управителния съвет заедно и поотделно пред кредитни институции, държавни учреждения и съдилищата. Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, разпорежда се с имуществото на МНИ при спазване изискванията на Устава, подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджета; отчета за дейността на МНИ; определя реда и организира дейността на Института и носи отговорност за това; взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не са в правомощията на Научния съвет и Общото събрание; при отсъствие на Председателя той бива заместван от един от своите заместници. 
/3/ Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя. Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват повече от половината негови членове. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без възражения за това от всички членове на Управителния съвет. 

V. СЕКЦИИ 

25. Секциите се изграждат по решение на Научния съвет. 

/1/ Съставът на секцията е най-малко 5 члена, които се занимават с научна дейност. 
/2/ Научни работници, които работят в определена област и са по-малко от 5 човека, образуват комплексна група с право на секция. 
/3/ Секцията работи по план, утвърден от Научния съвет. 
/4/ Ръководителят на секцията представя пред Научния съвет в първия месец на всяка календарна година отчет и тематичен план за работа. 
/5/ Научните звена извън София са с права на секции и се създават по решение на Научния съвет в зависимост от практическата необходимост и финансовите възможности. 

26. Контролна комисия. 

/1/ Контролната комисия се състои от председател и двама члена, избирани от Общото събрание за три години. 
/2/ Контролната комисия проверява финансовата дейност на Института, деловодството и имуществото на МНИ, внася ежегоден доклад пред Общото събрание, прави предложения пред Научния и Управителния съвет, когато това е необходимо. 

VI. СРЕДСТВА НА ИНСТИТУТА 

27. Институтът набира своите средства от приходи от Македонския дом на ул. „Пиротска” 5, от спомоществователство от страната и от чужбина, дарения от държавни и обществени организации, от участие в конкурси, от завещания на частни лица, от продажба на книги (издания), от членски внос и др. 

28. Институтът придобива собственост по решение на УС, а отстъпва управлението на недвижимото имущество по решение на Общото събрание. За отчуждителни сделки се изисква мнозинство от 3/4 от присъстващите. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

28. Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание, състояло се на 3 май 1990 година, изменен и допълнен на 29 май 1996 година, изменен и допълнен на 21 май 2001 година, изменен и допълнен на 14 януари 2009 г. и може да бъде изменян от Общото събрание с мнозинство от две трети от списъчния състав.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024