Първият Централен комитет на ВМОРО

22/10/2015

I. Въ Македония и Одринско  ―  Спомени на Михаилъ Герджиковъ

II. Първиятъ комитетъ на ВМРО  ―  Спомени на д-ръ Христо Татарчевъ


съобщава Любомиръ Милетичъ  (Издава „Македонскиятъ Наученъ Институтъ”, София - Печатница П. Глушковъ - 1928)

Материяли за историята на македонското освободително движение, книга IX.
  

Къмъ читателитѣ . . . . . . . . . . 7

Спомени на Михаилъ Герджиковъ.

Михаилъ Герджиковъ (образъ) . . . . . . . . . . 11
Предговоръ . . . . . . . . . . 13
I. Биографични данни. — Герджиковъ става учитель въ Македония ; принуденъ да напустне учителството влиза въ четата на Чернопѣевъ. — Г. отива четнишки войвода. — Раздори между четитѣ. — Г. въ България. — Върналъ се въ Македония, Г. напразно търси да се добере до парични срѣдства въ полза на В. О. — Сражение съ турска потера . . . . . . . . . . 19

II. Г. се залавя съ агитационна работа. — Сражение съ турци при Сборско. —Среща съ върховистска чета. — Дѣлчевъ се оплаква отъ върховиститѣ. — Г. прогонва тѣхната чета, предвождана отъ Хальо. — Съ раненитѣ си дру гари Г. пристига въ Кюстендилъ. — Раздора между представителитѣ на организацията. — Паритѣ отъ аферата Мисъ Стонъ. — Г. въ Виена . . . . . . . . . . 27

III. Г. Дѣлчевъ по обиколка въ Одринско. — Намѣса на върховиститѣ. Първиятъ револ. Одрински конгресъ. — Кон гресътъ разпредѣля Одринско на революц. райони. Герджиковъ, назначенъ за главенъ ревизоръ на революц. движение въ Одринско, агитира и организира по селата. — Настроението на българското население. — Остъръ конфликтъ съ единъ български чорбаджия. — Г. въ Одринъ . . . . . . . . . . 34

IV. Състоянието на организацията въ Одринско. Липса на орѫжие. — Г. въ София. — Терористична теория на Г.; — Съвещание по запитване отъ Ц. К. да има ли общо въстание. — Възприема се мнението за отдѣлни атентати. — Г. несполучливо се опитва съ атентатъ по желѣзницата при Черкезкьой-Сенеклий. — Мѫчително връщане на четата до с. Велика. — Г. тежко боленъ. . . . . . . . . . . 45

V. Решението за общо въстание не се отмѣнява. — Герджиковъ подготвя въорѫжението. — Одрински конгресъ


4

въ вѫтрешностьта се произнася въ полза на въстанието. Изборъ на върховно боево тѣло, бързи военни приготовления. — Планъ за терористична акция въ гр. Одринъ. — Адски машини се изпращатъ по желѣзницитѣ въ Македония и Одринско. — Взривъ въ кѫщата на Герджиковъ въ Пловдивъ. — Одринското въстание се опредѣля за 5 срещу 6 августъ. — Инструкции до мѣстнитѣ войводи за въстанието. — Въпросъ, да се нападне ли гр. Малко Търново. — Решение да се на падне гр. Василико . . . . . . . . . . 54

VI. Походъ къмъ Василико. — Герджиковъ съ чета отъ 80 души напада казармитѣ въ Василико. Турскитѣ войници избѣгватъ. Поведението на селскитѣ четници. — Храбриятъ четникъ, русинътъ Николай. Турскитѣ войници избѣгватъ. — Акцията въ Инияда успѣшна. Заловени турски чиновници. — Гръцка депутация отъ Василико при Герджиковъ. — Г. изпраща свой замѣстникъ тържествено посрещнатъ въ Василико. — Силяновъ залавя турски чиновници. — Раненитѣ и пленницитѣ се изпращатъ за България . . . . . . . . . . 66

VII. Предприетитѣ въстанически акции по цѣлата область сполучливо извършени. — Смъртьта на войводата Кондоловъ. — Временно затишие. — Възвание къмъ гръцкото население въ Одринско. — Нерешителностьта на другаритѣ отъ главното боево тѣло да действуватъ. — Г. принуденъ самъ да решава и да се разпорежда. — Турска войска почва да действува нападателно. Паника между българското население, масово бѣгство къмъ българската граница. — Старанията на Г. да задържа турцитѣ, докато се изтеглятъ бѣжанцитѣ. — Бѣжанския лагеръ при с. Аланкайрякъ. — Шанговъ пристига съ чета доброволци. — Печаленъ край на въстанието . . . . . . . . . . 73

VIII. Герджиковъ въ София. — Събрание на македоно-одрински дейци по въпроса за отговорноститѣ за повдигнатото въстание. — Б. Сарафовъ заминава въ странство. Герджиковъ отива съ него. — На гарата въ Бѣлградъ. — Срещи съ хора на сръбското правителство. — Поведението на Сарафовъ въ. Виена и Лондонъ. — Г. негодува противъ Сарафова . . . . . . . . . . 82


5

Спомени на Д-ръ Христо Татарчевъ.
Предговоръ . . . . . . . . . . 91

I. Биографични данни. — Хр. Татарчевъ въ Цариградъ следъ свършване наукитѣ си. — Т. назначенъ училищенъ лѣкарь въ Солунъ. — Българитѣ въ Солунъ раздѣлени на две партии. — Тежки спомени отъ детинството на Т. за турски и арнаутски зулуми. — Угнетеното, робско състояние на народа силно влияе на Т., върналъ се надъханъ съ свободолюбиви идеи . . . . . . . . . . 93

II. Обиколка по Македония. Всѫду борба срещу централистичнитѣ стремежи на екзархията. — Първото упознаване съ Дамянъ Груевъ. Еднаквость на възгледитѣ относително нуждата да се работи за облекчение на народното тегло. — Въ среща на шестима души на 23 октомврий 1893 г. се образува първата революционна група. Въ втора среща въ началото на 1904 год. по-опредѣлено се размѣнятъ мисли и се туря началото на вѫтрешната македонска революционна организация. — Първиятъ уставъ на В. О. — Избира се първиятъ Централенъ комитетъ на организацията. — Първитѣ, посветени отъ Груева членове на организацията . . . . . . . . . . 99

III. Първиятъ революционенъ конгресъ на В. О. въ Ресенъ. — Вѫтрешенъ правилникъ на организацията. — Хр. Матовъ влиза членъ на В. О. — Михаилъ Сарафовъ идва за директоръ на Солунската гимназия. — Борбата между дветѣ течения се засилва. — Конфликтъ между Татарчева и директора М. Сарафовъ. — Поради интриги положението на Т. като лѣкарь и общественъ деецъ става мѫчно . . . . . . . . . . 104—107

Целият текст по-долу

 

Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024