Общо събрание на Филиала на МНИ

06/07/2016

 На 27.05.2016 г. в една от залите на Народно читалище „Никола Вапцаров” се проведе Общо събрание на Филиала на МНИ в Благоевград, активно посетено от почти пълния му състав и председателствано от члена на Управителния съвет, проф. д-р Антони Стоилов, заместник-ректор на  ЮЗУ „Неофит Рилски”. Участниците и гостите от ръководството на ВМРО – БНД и общински съветници в местния парламент изслушаха отчет на УС, представен от д-р по история Илко Дренков.

 Основната констатация в него е, че това важно обединение в системата на софийския Македонски научен институт продължава успешно общественото си утвърждаване като важен научен и културен център в региона. В състава му са включени 58 представители на Югозападния университет, Регионалния исторически музей, Държавния архив, библиотеките, медиите, заслужили за каузата му колеги на пенсионна възраст и др. Сред членовете има трима професори, четирима доценти, също толкова с научната степен „доктор”, две докторантки, седемнайсет са историците, 8 – журналистите, четирима юристи, двама инженери, двама лекари, трима художници.


 В отчета беше оценена като изключително успешна работата по ремонта и привеждането в годно за експлоатация състояние на получената със съдействието на Благоевградския местен парламент възрожденска къща в старинния квартал „Вароша”. За материали, труд и строителна документация в нея бяха инвестирани средства, с които беше поправен изцяло рухналият покрив и изградени нови ВиК и електрическа инсталации. Важно място в отчета на УС беше отделено на идеите за превръщането на тази творческа база на МНИ в място за срещи, дискусии, лектории за ученици и студенти, за представяне на новоизлезли книги, творби на художници – наши членове и др. Припомнено беше, че къщата беше открита със запомнящо се тържество и водосвет, изнесен от свещеници от благоевградския храм „Въведение Богородично” в съслужение с техни колеги от Берово.


  Главен акцент в отчета беше поставен върху участието на членове на Филиала в различни регионални, национални и международни научни форуми. Сред тях бяха посочени националната кръгла маса „Никой не е забравен, нищо не е забравено”, посветена на участието на България в заключителната фаза на Втората световна война, конференцията „Град Симитли от древността до наши дни”, международните конференции „ООН: исторически традиции и съвременно право”, „Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея”, „Съхраняване на националната идентичност и музеите в България”, конференцията по повод навършилите се 90 години от гръцко българския въоръжен конфликт през 1925 г. и други. Сред участниците в тях бяха посочени имената на докторант Елена Александрова, доц. д-р Димитър Тюлеков, доц. д-р. Иван Петров, д-р Кирил Алексиев, д-р Илко Дренков, докт. Елена Чалгънова, Румяна Хаджиева, Михаела Василева, Тодор Тараков и др.

 В отчета бяха поставени и анализирани още много въпроси: за общите прояви с местните ръководства, с медиите, за системната работа за популяризиране на новите заглавия от издателската програма на института, за необходимостта от активизация в списването на сайта, за укрепването на научните групи в градовете от областта. Отчетът завърши със следния апел: „Да работим така, че нашето свободно сдружение да се превръща все повече в един колектив от приятели и съмишленици, в духа на който да има не конюнктура, оправдания и неизпълними намерения, а искрено лично посвещаване на идеята, която ни събира – да разчитаме справедливо и обективно уроците на историята в името на националния обединителен идеал на България”.


 След това пред Общото събрание беше представена, обсъдена и приета програма за организационна, информационна, научно-изследователска и издателска дейност на Филиала на МНИ с хоризонт 2020 г., представена от Снежана Захариева от Регионалния исторически музей. В нея са предвидени съвместни мероприятия с основните културни институти, общинските ръководства, участие в предстоящи научни форуми, отбелязване на юбилейни годишнини на дейци и събития от Македония, изготвяне на библиографски справки, участие в специализираните издания и преди всичко в сп. Македонски преглед със съобщения, статии и рецензии. Предстои да започне работата по подготовката на възпоменателна научна конференция, посветена на заслужили дейци на Филиала, вече покойници, изявено е намерение да се състави и издаде документален сборник за дееца на МПО в Брюксел Методи Димов. В предстоящата за изпълнение издателска програма са предвидени още 3 заглавия: на н. с. Сл. Гоцев „Никола Малешевски – живот и дело“; на д-р Илко Дренков „Великобритания и македонският въпрос“ и на д-р К. Алексиев „Македония в геополитическите проекти на Великите сили“. В програмата се съдържат и много идеи за рационално използване на ведомствената база в квартал „Вароша”, на библиотеката и на обособената в едно от помещенията читалня „Братя Младенови”.

 Общото събрание избра единодушно предложения нов състав на Управителния съвет, който ще продължи да бъде председателстван от проф. д-р Илия Гюдженов, а в състава му влизат: проф. д-р Антони Стоилов, д-р Илко Дренков, Снежана Захариева, доц. д-р Димитър Тюлеков, журналистът Крум Михайлов, д-р Георги Тренчев,  доц. д-р Иван Петров и журналистът Димитър Шалев – секретар на Филиала на МНИ. 

                               

 Накрая председателят на МНИ доц. д-р Александър Гребенаров оцени положително работата на форума и интереса към него и говори за някои важни научни и популяризаторски инициативи на МНИ, предстоящи годишнини, важни заглавия в издателската програма на института и за повишения обществен интерес към неговата работа, изразяваща се и в подкрепа към него от страна на важни институции и организации в държавата, окачествена от него като осъзната необходимост.

Димитър Шалев

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024