Колко "македонски азбуки" се създадоха през 1944-1945 г.?

26/03/2017

сп. Македонски преглед, год. XXV, 2004, № 3. Любенова - Бакалова, Магдалена. Политическите аспекти при опита за създаване на "македонска азбука и език"... 81–113

  "...След зак­ри­ва­не­то на Пър­во­то за­се­да­ние на АС­НОМ, за по-го­ля­ма бе­зо­пас­ност, "ас­ном­ци­те" и ГЩ на НОВ и ПОМ се прех­вър­лят в с. Рам­но, Ку­ма­нов­с­ко. Там по­ве­ре­ни­кът за прос­ве­та Епа­ми­нон­да По­пан­до­нов фор­ми­ра ко­ми­сия за със­та­вя­не на вре­мен­на ма­ке­дон­с­ка аз­бу­ка.

 В ней­ния със­тав пре­об­ла­да­ват не­до­вол­ни­те чле­но­ве от бив­шия АНОК от вре­ме­то на Ма­ни­фес­та — К. Пет­ру­шев, Ем. Чуч­ков, Л. Со­ко­лов, Бла­гой Ха­д­жи­пан­зов, Асен Си­мит­чи­ев, Б. Фо­тев, П. Браш­на­ров, П. Пи­ру­зе, Ацо Пет­ров­с­ки и Ацо Га­рев­с­ки. Учас­тие взе­мат и пред­се­да­те­лят на Пре­зи­ди­у­ма на АС­НОМ — М. Ан­до­нов-Чен­то и Еп. По­пан­до­нов. Под­роб­нос­ти за ра­бо­та­та на ко­ми­си­я­та не са из­вес­т­ни. 

 Ясен е са­мо край­ни­ят ре­зул­тат — вре­мен­на­та аз­бу­ка: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, j, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш[1]..."

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024