Излезе от печат кн. 3 на сп. "Македонски преглед" за 2017 г.

22/01/2018

Списание "Македонски преглед", 2017, кн. 3

Съдържание:

Гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев Българското националноосвободително движение в Македония (1893–1912) – идеология, политика, революция ....... 7 
Sen.Asst. Prof. Georgi N. Georgiev, PhD The Bulgarian national liberation movement in Macedonia (1893–1912) – ideology, politics, revolution ................................................................. 21 
Гл.ас. д-р Янко М. Христов Поглед към съдбата на византийски военнопленници при българите в периода 976–1018 г. ................................................ 35 
Ас. д-р Иван Винаров Предисторията на договора за добросъседство с Република Македония и неговите „подводни камъни“ ................ 49 
Михаела Василева Потенциалът на съвременните социални мрежи – предизвикателство и отговорност пред научните и културни организации ..................................................................... 73 
Доц. д-р Зечирия Ибрахими (Република Македония) Авторството на творбата „Албания – каква е била, каква е и каква ще бъде“ – анализ посредством свързващите елементи (конекторите) ......................... 83 

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

Проф. д.ист.н. Тодор Петров Документи на полковник Борис Дрангов за дейността му през Първата световна война ...................................................................... 105 
Д-р Йордан Симов Българите в Косово в документи от времето на Първата световна война ................................................... 121 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

Лари-Лабро Королов и неговата книга за с. Дреновени, Костурско, в отзивите на трима български учени: доц. д-р Наум Кайчев, доц. д-р Маргарита Василева, д-р Йоанна Кирилова Лари-Лабро Королов. Дренòвени: разцвет и разорение на едно село в Южна Македония. София: Македонски научен институт, 2016 г., 360 с., ISBN 978-954-8187-98-5 ................................................... 133 

ВЕСТИ 

Македонският научен институт представи в Брюксел моменти от историята на Македония и своята дейност от Кристиян Ковачев ................................................................................. 143 Кръгла маса „Разлог – личности, събития и открития“ от д-р Георги Тренчев ................................................................................ 146 
Научна конференция „Югозападна България – нови изследвания и проучвания“ 28–29 септември 2017 г., Благоевград от Румяна Хаджиева ............................................................................... 151 
Книгата на д-р Илко Дренков „Великобритания и Македонският въпрос (1919–1949)“, издание на Македонския научен институт – представена в Благоевград от д-р Биляна Карадакова ....................................................................... 155

C O N T E N T S 

Macedonian Review, Issue 3, 2017 

Sen. Asst. Prof. Georgi N. Georgiev, PhD The Bulgarian National Liberation Movement in Macedonia (1893–1912) – Ideology, Politics, Revolution On Bulgarian .................................................................................... 7
On English ........................................................................................ 21
Sen. Asst. Prof. Yanko Hristov, PhD A Glimpse at the Fate of Byzantine War Captives at the Bulgarian Court in the Period 976-1018 AD .................................. 35
Asst. Prof. Ivan Vinarov, PhD The Prehistory of the Good Neighbor Treaty with the Republic of Macedonia and Its “Hidden Reefs” ........................ 49
Mihaela Vasileva The Potential of Contemporary Social Networks – A Challenge and Responsibility for Scientific and Cultural Organizations ................ 73
Assoc. Prof. Zeqirija Ibrahimi, PhD (Republic of Macedonia) The Authorship of the Work “Albania – What It Was, What It Is And What It Will Be” – An Analysis Through Connectors ................................................................................ 83

DOCUMENTS AND MATERIALS 

Prof. Todor Petrov, DSc Documents of Colonel Boris Drangov Regarding His Activity in the First World War ............................................. 105
Yordan Simov, PhD The Bulgarians in Kosovo in Documents from the Time of the First World War ........................................................... 121

REVIEWS AND COMMENTS 

Lari-Labro Korolov and His Book on the Village of Drenoveni, Kostur Region, in the Reviews of Three Bulgarian Academics: Assoc. Prof. Naum Kaychev, PhD, Assoc. Prof. Margarita Vasileva, PhD, Yoanna Kirilova, PhD Лари-Лабро Королов. Дренòвени: разцвет и разорение на едно село в Южна Македония. София: Македонски научен институт, 2016 г., 360 с., ISBN 978-954-8187-98-5 ................................................. 133

NEWS 

The Macedonian Scientific Institute Presented in Brussels Moments of the History of Macedonia and its Activity by Kristiyan Kovachev ..................................................................................... 143
Round Table “Razlog – Persons, Events, Discoveries” by Georgi Trenchev, PhD .............................................................................. 146
Scientific Conference “Southwest Bulgaria – New Studies and Research”, 28-29 September 2017, Blagoevgrad by Rumyana Hadzhieva................................................................................... 151
Dr. Ilko Drenkov’s Book “Great Britain and the Macedonian Issue (1919–1949)“, an Edition of the Macedonian Scientific Institute – Presentation in Blagoevgrad by Bilyana Karadakova, PhD ....................................................................... 155

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024