Българското минало на град Пирот

07/08/2018

сп. "Македонски преглед", г. Х, 1936, кн. 1-2, Д. Яранов, Град Пирот... 16 - 25

Град Пирот, макар да представя голям интерес във всяко отношение, не е бивал никога обект на едно по-обстойно изучване. В географско отношение той е почти непознат.

Работата на С. Христов върху „Пиротския окръг и неговото население" (В СбНУ., кн. XI, 1894, стр. 259—325) представя една културно-историческа студия, в която е даден само един сух орографски и хидрографски преглед на околността на град Пирот.

От тая студия не може да се разбере нито причината, поради която тъкмо на това място е възникнал този град, нито пък може да се добие представа за типа и физиономията му. В това отношение не допринася нищо и работата на К. Н. Костићa, „Пирот" (в Гласник српског географског Друштва, св. 1, стр. 82—91, 1912 г.), макар последният да има претенция да дава географска скица на този град.

Поради всичко това сметнах, че няма да бъде излишно да изложа в една кратка статия впечатленията си от едно десетдневно престояване в града Пирот и неговата непосредствена околност, престояване употребено изключително за физиогеографски проучвания...

 Целият материал четете по-долу:

 

 Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024