Семинарът към МНИ разясни възрожденските процеси в Македония

11/01/2019

На  9 януари 2019 се проведен редовното заседание на историческия семинар с тема "Македония в Българското възраждане".

Като встъпление бе посочено, че темата е обект както на исторически изследвания, така и на публицистични интерпретации. 

Нейното цялостно проучване е затруднено от липсата на конкретни фактологични изследвания по отделни проблеми, за отделни селища и за определени периоди от време.

Засегнати бяха три кръга въпроси:  изследвания и становища по темата в българската историография; същността на възрожденските процеси в Македония; реалното място на Македония в Българското възраждане.Специално внимание бе отделено на стопанското развитие и ролята на градовете в Македония през възрожденската епоха и на огромния принос на дейци от Македония в развитието на новата българска държавност - в областта на икономика, политика, образование и култура. 

От прегледа по темата бяха направени следните изводи: възрожденските процеси в Македония са съществена част от Българското възраждане; приносът на дейци от Македония е най-съществен при изграждането на новата българска държава; романтичните представи за възрожденската епоха не бива да се противопоставят на академичното изследване на възрожденската и поствъзрожденската епоха.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024