Първата световна война и участието на България в нея

15/09/2019

ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НА БАЛКАНИТЕ И УЧАСТИЕТО НА
БЪЛГАРИЯ В НЕЯ ПРЕЗ 1917 г.

Сборник с материали от Национална научна конференция с международно участие
6–7 декември 2017 г., Кюстендил

THE FIRST WORLD WAR IN THE BALKANS AND BULGARIA‘S
PARTICIPATION IN IT IN 1917

Collection of Papers from National Scientific Conference with International participation
6–7 december 2017, Kyustendil

Издава се със съдействието на Националния комитет за отбелязване на 100 години от
Първата световна война и участието на България в нея

Published with the assistance of the National Committee for celebration of the 100th anniversary
of the First World War and the participation of Bulgaria in it

Сборникът с доклади от Национална научна конференция с международно участие на тема
„Първата световна война на Балканите и участието на България в нея през 1917 г.“, е
издаден по проект, финансиран от Министерския съвет на Р България, постановление
№252 от 16 ноември 2017 г., публикувано в „Държавен вестник“ бр. 93 от 21 ноември 2017
г.
Организатори на конференцията: Институт за исторически изследвания
– БАН, Македонски научен институт, Регионален исторически музей –
Кюстендил.

The collection of papers from the National Scientific Conference with Interna tional Participation
on the topic „The First World War in the Balkans and Bulgaria‘s Participation in it in 1917“ was
published in the framework of a project funded by the Council of Ministers of the Republic of
Bulgaria, Decree No 252 of 16 November 2017, published in State Gazette, no. 93 of
21 November 2017. Conference organizers: Institute for Historical Studies
– BAS, Macedonian Research Institute, Regional Museum of History –
Kyustendil.

Редакционна колегия:
Проф. д-р Йорданка Гешева, отговорен редактор
Доц. д-р Александър Гребенаров
Доц. д-р Даниел Вачков
Доц. д-р Ангел Джонев

Съставители:

Доц. д-р Александър Гребенаров
Николай Поппетров
Editorial board:
Prof. Yordanka Gesheva, PhD, editor-inchief
Assoc. Prof. Alexander Grebenarov, PhD
Assoc. Prof. Daniel Vachkov, PhD
Assoc. Prof. Angel Dzhonev, PhD
Editors:
Assoc. Prof. Alexander Grebenarov, PhD
Nikolay Poppetrov

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР .................................................................................................... 13
ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ
Приветствие от Красимир Каракачанов, заместник министър-председател
по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ................. 17
Приветствие от Иво Христов, началник на кабинета на
Президента на Република България ................................................................ 18
Приветствие от Райчо Цветин, заместник-областен управител
на Кюстендил ..................................................................................................... 19
Приветствие от Петър Паунов, кмет на община Кюстендил .................... 20
Поздравителен адрес от доц. д-р Даниел Вачков,
директор на Института за исторически изследвания, БАН ........................ 21
Поздравителен адрес от доц. д-р Александър Гребенаров,
председател на Македонския научен институт ............................................ 22
Приветствие от Валентин Дебочички, директор на
Регионален исторически музей – Кюстендил ................................................. 24
Приветствие от проф. д.б.н. Диана Петкова,
председател на Съюза на учените в България ................................................ 26
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ
Георги Марков
Решаващата година на Голямата война .......................................................... 27
Даниел Вачков
Финансовите измерения на участието
на България в Първата световна война ............................................................. 41

Ангел Джонев
Кюстендилският край през Първата световна война ..................................... 50
Николай Поппетров
България в 1917: опит за позициониране ........................................................... 66

ПО БОЙНИТЕ ПОЛЕТА
Тодор Петров
Отбраната на българската армия при Дойран (1916 – 1918 г.) ......................77
Тодор Дочев, Анатолий Прокопиев
Организиране отбраната на беломорския бряг от Втора армия
през Първата световна война (август 1916 – ноември 1917 г.) ...................... 83
Радослав Симеонов, Петър Бойчев
Сборната дивизия на Серетския фронт през 1917 г. ....................................... 93
Румен Николов
Боят на Серет през юли 1917 г. ........................................................................ 127
Тоня Любенова
Тридесет и първи пехотен Варненски полк –
Ески Джумая (Търговище)
на Добруджанския фронт (1916 – 1917 г.) ..................................................... 136
Виолета Костова
Десети пехотен Родопски полк във военната 1917 г. ................................... 157
Силвия Нотева
Двадесет и шести пехотен Пернишки полк
в позиционна война (1916 – 1918 г.) ................................................................ 170
Христина Кирилова
Бойни прояви на Трети пехотен Бдински полк през 1917 г. ........................ 184
Иван Петров
Пролетната офанзива на Антантата
в Македония през 1917 г. Планове, цели и резултати ................................... 193
Слави Славов
Участието на руски войски на Солунския (Македонския) фронт –
между премълчаването, преувеличаването и реалностите
на коалиционната война .................................................................................. 211
Иван Сапунджиев
Мостовете по долното течение на Струма по фронта
на Седма Рилска дивизия – важен фортификационен елемент
в позиционната война през 1917 г. ................................................................. 235
Симеон Цветков
Създаване, организиране и комплектуване
на Щурмовата дружина през Първата световна война ............................ 250
Таня-Йоана Минкова
Техническото съоръжаване на летище Божурище.
Един поглед към 1917 г. ................................................................................... 269

Мария Димоларева
Използване и значение на фотографията
при въздушното разузнаване през 1917 г. на Македонския фронт ............ 279
Калина Пеева
Българо-турското военно сътрудничество
в Първата световна война – борба за територии ....................................... 297
И ТИЛЪТ Е ВЪВ ВОЙНА
Сия Никифорова
„Черното злато“ и войната – румънският петрол ..................................... 311
Дарина Илиева
Из личните архиви на български офицери –
членове на БАН, съхранявани в Научния архив на БАН ................................ 326
Кирил Алексиев
Дневникът на генерал Жостов (1915 – 1916 г.) –
четиво за Голямата война ................................................................................ 335
Елена Чалгънова
Снимки от фронта. Участието на майор Владимир Каназирев
в Първата световна война ................................................................................ 345
Румяна Чукова
Руската армия и руската дипломация
през погледа на майор Григор Преславски –
военен аташе в Санкт Петербург (1914 – 1915 г.) ......................................... 353
Стоян Николов
България и пленените българи през 1917 г. ..................................................... 376
Володя Милачков
Първият добруджански народен събор от 1917 г. ......................................... 391
Радослав Симеонов
Някои щрихи към историята и възникването
на българския парцел в Международното
военно гробище „Pro Patria“ в Букурещ ......................................................... 401
Румяна Прешленова
Зад фронтовата линия. Образованието като територия
на сближението между България и Австро-Унгария през 1917 г. .............. 418
Николай Борисов
Учители на фронта и дейност на Основното народно училище
в Костинброд по време на Първата световна война ..................................... 427
Тодор Мишев
Историческата география на Първата световна война
в учебниците (1922 – 2018 г.) ........................................................................... 437
Петър Кърджилов
Кинематографичната дейност по време на Първата световна война
(1915 – 1918), свързана с Кюстендил ............................................................. 449
Цветанка Христова

Първата световна война
на страниците на вестник „Мир“ през 1917 г. ............................................. 474
Георги Радославов
Техните имена не трябва да се забравят ....................................................... 483
Калин Крумов
Подход и техника за откриване и изследване
на фортификационни полски съоръжения ..................................................... 499
Теодоричка Готовска-Хенце
Най-нови унгарски изследвания за Първата световна война ....................... 505
Светлозар Елдъров
Нишката епархия на Българската православна църква
(1915 – 1918). Документи ................................................................................ 520
СПРАВКА ЗА АВТОРИТЕ ............................................................................. 558


ПРЕДГОВОР 

Стана добра традиция големите събития в българската история да бъдат отбелязвани с национални или с международни конференции и кръгли маси, а след това материалите от научните форуми да бъдат издавани в сборници. На 6, 7 и 8 декември 2017 г. такава юбилейна научна конференция с международно участие бе проведена и в гр. Кюстендил – военната столица България по време на Първата световна война.

Организатори на събитията бяха Институтът за исторически изследвания на БАН, Македонският научен институт София и Регионалният исторически музей в Кюстендил. Конференцията не беше затворена само в рамките на едно научно събитие. Тя беше съпътствана още от редица други прояви, които придадоха особено значение на честванията на 100-годишнината от войната. Честванията бяха осъществени с финансовата подкрепа на Министерския съвет на Република България и на Министерство на отбраната. Те бяха подпомогнати и от Община Кюстендил.

В проведените конференция и кръгла маса взеха участие повече от 60 представители от институти на БАН, Военна академия „Г. С. Раковски”, Македонски научен институт, Нов български университет, Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, от музеи и архиви от страната. Събитията преминаха под патронажа на председателя на Националния комитет за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България. Конференцията започна с военен ритуал и с поднасяне на венци на признателност пред паметника на 13-и Рилски пехотен полк. Пленарното заседание се проведе в сградата, използвана за Главна квартира на Действащата армия през Първата световна война, където понастоящем се помещава Община Кюстендил.

Към участниците и гостите в научния форум бяха поднесени приветствия и поздравителни адреси. От името на министър Красимир Каракачанов поздравителен адрес представи заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков. Той се обърна и от свое име към участниците и гостите и пожела успех в работата на конференцията. Приветствия поднесоха: кметът на Община Кюстендил Петър Паунов, заместник-областният управител Райчо Цветин, директорът на Института за исторически изследвания на БАН доц. д-р Даниел Вачков, председателят на Македонския научен институт доц. д-р Александър Гребенаров, директорът на Регионалния исторически музей – Кюстендил Валентин Дебочички, председателят на Съюза на учените в България проф. д.б.н. Диана Петкова.

Получено беше поздравително писмо от Иво Христов, началник на кабинета на Президента на Република България. Темата на конференцията бе „Първата световна война и участието на България в нея през 2017 г.”.

Освен представители от споменатите български институции в научния форум се включиха участници от Р Сърбия, Р Гърция, Р Полша, Русия, Р Словения, Р Македония. На 7.XII.2017 г. се състоя кръгла маса, която премина под наслов „Фалшификациите за участието на България в Първата световна война”.

Видни български учени обсъждаха щекотливи въпроси и изказаха компетентни мнения по наболели проблеми. В рамките на форума бяха представени две издания на Института за исторически изследвания: Документален сборник „Българите и Голямата война”. С., 2016, 492 стр. и „Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914–1915). Сборник доклади от международната научна конференция – София, Видин, Кюстендил, Кърджали, 13–16 октомври 2015”. С., 2017, 468 стр. На 8.XII.2017 г. бе проведена научна експедиция.

Участниците в научния форум посетиха исторически обекти, свързани с тематиката на конференцията. Поднесоха венци и цвята пред Паметника на булаирци – войните-герои от 13-и пехотен Рилски полк; разгледаха експозицията в Регионалния исторически музей в Кюстендил „Акад. Йордан Иванов“; посетиха православния храм-паметник „Света Троица“, в който се съхраняват костите на български офицери и войници, загинали в сражения при с. Гюешево и околностите във войните за националното обединение (1912–1913 и 1915–1918). Запознаха се и с крепостта Хисарлъка, като специално внимание бе отделено на обектите, свързани с участието на България в Първата световна война и пребиваването на главнокомандващия на действащата армия – ген. Никола Жеков в Кюстендил.

 Първата световна война е важно събитие в европейската, в българската и в балканската история. Затова на участниците в конференцията и в дискусията бе дадено достатъчно време да огледат и да осмислят своите доклади и изказвания и да ги подготвят за издаване в научен сборник. Сборникът вече е пред вас. Включените статии и материали на участниците разглеждат интересни, актуални и дискусионни въпроси. Специално внимание е отделено на бойните действия, на представянето на отделните български полкове и дивизии по фронтовете на войната. Въпреки многото победни битки, които води българската армия, в крайна сметка България губи войната.

По места обаче полковете, войниците и техните командири са извоювали правото да бъдат наричани победители, защото с неимоверни усилия са отстоявали своите позиции, с чест са изпълнявали поставените бойни задачи, дали са много свидни жертви. Така че в паметта на своите съграждани и на целия български народ те са останали като победители. Много от имената, които се споменават в сборника, често чуваме при тържествените проверки по случай националния празник и празника на Ботев и на загиналите за народна свобода.

 За тях се говори и пише по места, споменават се в часовете по история, дейността им се изследва и представя в научни форуми и чествания. Това са те, героите на България и наш дълг като потомци е да ги помним и да не забравяме техните имена. В сборника са включени 35 статии, изследвания и научно-популярни материали. Редакцията не се е намесвала в авторовите позиции и виждания, но стриктно е следила за научния стил и език, за прецизния начин на изразяване. Всеки автор сам носи отговорност за тезите и концепциите, които изгражда и защитава.

Затова някои от материалите остават дискусионни и право на историческата колегия и на изследователите по военна история е да вземат отношение по повдигнатите въпроси. Редакционната колегия е извършила стилистична и езикова редакция, съблюдавала е съвременните граматически правила при изписване на градове и села, на върховете, езера, коти, височини, наблюдателни пунктове; названията на отделните роти, полкове, дивизии. Що се отнася до това дали датите са по стар или по нов стил, по Юлианския или по Григорианския календар, то авторите са съблюдавали и следвали използваната от тях архивна документация и затова редакцията е приела техния принцип.

Някои от тях дават датите и по двата стила, други използват само новия стил, въведен през април 1916 г. Сборникът е разделен на три рубрики: Пленарни доклади; По бойните полета; И тилът е във война. Така сме отделили бойните действия по фронтовете от ставащото в тила. Даваме резюмета и ключови думи на английски език, за да може всеки любознателен читател най-бързо да намери това, което го вълнува и интересува. Част от авторите изпратиха многоброен и интересен илюстративен материал, съхраняван най-често по музеи и архиви. За съжаление нямаше техническа възможност да бъде включено всичко, затова ограничихме илюстрациите до 10 броя.

От публикациите обаче интересуващите се могат да преценят какво да търсят, къде да го намерят. Надяваме се сме, че в този си вид сборникът със статии, доклади и научно-популярни материали ще допринесе за обогатяване представата и знанията за Първата световна война – не само като европейско и балканско събитие, но и като регионални действия; ще припомни и ще затвърди повече или по-малко познати неща, но и ще повдигне дискусионни въпроси, на които учени и изследователи ще търсят решение и приложение и в следващите години. 

 От редакционната колегия

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024