Светилник в мрачината

13/12/2019

сп. "Македонски преглед", 1999, кн. 1. Висши родолюбиви пориви в творчеството на Димитър Талев Тасев, Златко. Светил ник в мрачината. С, 1999. Рец. от проф. Иван Попиванов 147 - 148

Тасев, Зл. Светилник в мрачината. Изд. Просвета, ред. М. Бунева, С., 1999. 

 В книгата “Светилник в мрачината” авторът Златко Тасев, известен и утвърден литературен критик, си поставя една сложна и хубава задача. С пиетет и обич той говори за голямото дело на писателя Димитър Талев, за неговите ярки художествени постижения, за висшите му хуманни и родолюбиви прояви. 

С умение критикът навлиза в творческия свят на белетриста, показва корените на неговата народностна изява, предпочитанята и импулсите на душевността му, прекрасните му качества като човек, гражданин и патриот, разкрил в незабравими образи епохата на Възраждането в Македония, високото народностно съзнание на българите в тези краища на родината ни. Книгата е уместно структурирана в четири части. 

Централно внимание е отделено на романа “Железният светилник” и това е основателно. Освен това Златко Тасев се спира и на произведения, които предхождат появата на този роман-епопея и които разкриват черти от физиономията на писателя с неговите търсения и стремежи в личен, творчески и обществен план, нерядко със заблуди и самозаблуди. Подчертано е неизменното качество на писателя да остане верен на своя народ, на изконно българското начало, показано чрез примера на българите в Македония. 

Също така половината от книгата е посветена и на другите творби от тетралогията на Талев, като логично продължение на “Железният светилник”, като развитие и обогатяване на образите и конфликтите. Веднага трябва да изтъкна, че характеристиките на критика са убедителни, обосновани и проникновени. Той показва характерните черти на епохата, видени през погледа на народоведа и писателя, показва особености на индивидуалния му творчески подход и стил, начините на анализиране и композиране. 

Особено сполучливи са тези части от книгата, в които се представят образите на героите и се прави тълкувание на тяхното поведение в сложното съотношение на човешките връзки и действия. Уместна е психологическата характеристика на критика, която е в унисон с позициите и принципите на самия писател. 

В това отношение виждаме единство между обобщаващите елементи, отчасти във философски план, с народностната окраска, и конкретните изяви на характерите, в сблъсъка на идеи и драматични колизии.

 Вярно и богато са анализирани женските образи на Султана, Ния, Катерина и др. В книгата е подчертано значението на възрожденското начало, с борбите на българския народ за духовно обособяване, за независимост на църкви и училища, както и за борбите срещу поробителите по време на героичното Илинденско въстание. Очертани са образи на борците за народна свобода. 

Важно значение има фактът, че специално забележителният роман “Железният светилник” се изучава в училищата и университетите и книгата на Тасев безспорно ще подпомогне учащите се в стремежа им да разберат попълноценно романа. Излизането на книгата неслучайно съвпадна с юбилейната годишнина на вдъхновения творец Димитър Талев, на чието дело бе отдадена заслужена всенародна почит. 

Книгата на Златко Тасев е ценна и убедителна. 

 Проф. Иван Попиванов

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024