За македонисткия период на вестник „Пиринско дело"

19/07/2021

Сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 3. Веселин Ангелов. За македонисткия период на вестник „Пиринско дело" (1944-1948 г.)...141 - 151

Такъв е проблемът за появата и съществуването на в. „Пиринско дело" като типичен представител на появилия се през 1944-1948 г. македонистки печат в България, като проводник и пропагандатор на македонистката линия на българската и югославската компартии. Това най-ве- че се отнася за втората половина на 1947 и първата полови- на на 1948 г., когато значителна част от публикуваните във вестника материали са на т.нар. «македонски език". Изясняването на въпроса за появата и съществуването на споменатия македонистки вестник и най-вече за характера и истинността на публикуваните в него материали през 1945- 1948 г. е наложително по ред причини. 

През последните четири десетилетия скопската историография публикува значителен брой монографии, студии, брошури, статии, доку- ментални сборници, посветени на македонския въпрос и най-вече на така наречената „културно-национална автономия" в Пиринска Македония през 1947-1948 г.2 

 Всички те са подчинени на усилията да се докаже съществуването на „македонско малцинство" в България и неговото признаване от БРП(к). С множество документални български източници се аргументират твърденията за „успехите", постигнати по време на културно-националната автономия: за издигането на „македонскою национално съзнание" на „македонците" в Пиринска Македония, за „успешното" ограмотяване на населението на „матерния македонски език" и неговото ..овладяване" от учениците, „голямата" любов към „македонската книжнина, театър" и т.н.

Целия материал четете по-долу:


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024