Атанас Мечкаров. Земя в пространствата на спомена

10/08/2021

Атанас Мечкаров. Земя в пространствата на спомена
. Поселищно-географски проучвания в Драмското поле. Страници от личен архив (второ прераб. и доп. издание). МНИ – филиал Благоевград, 2021, 152 с., с илюстрации. ISBN 978- 954-8505-96-3 

Основната част от книгата представлява краеведско изследване, типично теренно проучване, извършено в началото на 40-те години на ХХ в. Материалът съдържа значими демографски и етнографски сведения, събрани с научно-изследователска цел. 

Още веднага трябва да се посочи, че то е ценен източник, най-малкото е текст, който дава някои допирни точки за бъдещи по-детайлни проучвания. Изследването е важно и поради факта, че отразява ситуация две десетилетия след Първата световна война, период на принудително изселване на части от населението и на интензивни асимилаторски усилия от страна на гръцката държава спрямо останалите в нейните предели българи. 

Книгата предлага материал, който допълва картината на българското присъствие в Егейска Македония в годините на Втората световна война. Текстът е онагледен с таблици и фотографии. Изданието съдържа също така изложения, писма и други документи, пряко свързани с обществената дейност на автора, както и спомени за него. 

Включен е и кратък послеслов от Димитър Тюлеков.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024