На духовния фронт от Илинден до Балканската война

27/09/2023

Сп. "Македонски преглед", 2023, кн. 1. Росица Лельова. На духовния фронт от Илинден до Балканската война. Българската екзархия и екзархийските институции в Македония 1903 – 1912. София, 2021, 288 с. ISBN 978-619-245-197-3. 

В структурно отношение книгата на доц. д-р Росица Лельова, отпечатана от Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“, съдържа увод, въведение, три глави, заключение и приложение. В историографския преглед етично са отбелязани постиженията на автори и съставители, допринесли за разкриване на дейността на Екзархията. Важни акценти в монографията са статистиките за етнодемо- графския характер на населението от историко-географската област Македония, почерпени от разностранни източници, вкл. и чуждестранни. 

Данните дават представа за българската национална идентичност на мнозинството от славянското население в областта в края на XIX и началото на XX в., когато тя все още е част от Османската империя. Затова не е случайна основната посока на преселение от Македония след потушаването на Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.) – бежанците се насочват масово към България, независимо че тя не е най-голямата, нито икономически най-силната балканска страна. 

Под страх от нови репресии заради българското си име, те търсят и намират подслон единствено при своите свободни сънародници. Д-р Лельова показва с много данни важната роля на Екзархията, която след погрома подава ръка на пострадалите българи. С основание не е игнорирана и намесата на българската държава. Тя подкрепя населението с помощи, разпределяни чрез българските митрополити, архиерейски наместници и председатели на местни общини, както и чрез своите дипломатически представителства. Сред основните проблеми, на които е обърнато внимание в труда, е Мюрцщегската реформена програма...

Целия материал четете по-късно...

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024