Контрабандата в Обединена България (1941 – 1944 г.)

19/11/2023


сп. "Македонски преглед", 2023, кн. 2. Димитър Гюдуров. Контрабандата в Обединена България (1941 – 1944 г.)... 83 - 114

"...В рамките на Обединена България превенцията срещу контрабандата и спекулата се оказва неработеща в Скопска, Битолска и Беломорска област, поради битуващата обществена нагласа сред местното население, че нарушаването на закона с цел личностна облага е напълно приемливо. 

Това си проличава от съдържанието на изпращаните в София доклади от областните и околийските управители и различни представители на полицейските и военните власти[38]. В тях се конста-

35 ЦДА, ф. 304, оп. 1, а.е. 3061, л. 356. 

36 ЦДА, ф. 264К, оп. 7, а.е. 790, л. 10 – 12. 

37 ЦДА, ф. 264К, оп. 7, а.е. 799, л. 1 – 4. 

38 ЦДА, ф. 660К, оп. 1, а.е. 20, л. 172, 207, 227. 

100

тира, че под управлението на Белград и Атина българите от трите новосъздадени области са изградили навик да не обръщат внимание на законите. 

Те трудно възприемат спазването на правния ред, който, дори когато е наложен от държавата майка, си остава неприемлив. Въобще се налага впечатлението, че чувството за законност е чуждо на българите в Скопска и Битолска област – те непрекъснато са недоволни от чиновниците и често искат смяната им. 

Вследствие на дългите години чуждо управление недоверието им към държавните институции е силно развито. Страхът от връщането под властта на Белград е толкова вкоренен, че немалка част от местното българско население отказва да промени изградените си навици на живот. Въпреки това желанието на жителите в новоосвободените земи е България да не воюва, а по-голямата част от хората са готови „да дадат своя дан, за да се запази сегашната свобода“[39]..."

Целия материал четете по-късно...

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024