Устав на сдружение Македонски научен институт

10/05/2024

УСТАВ 
НА СДРУЖЕНИЕ 
 МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ 

 УЧРЕДЯВАНЕ 

Чл. 1. Македонският научен институт е учреден по решение на Учредителното събрание на членовете учредители, проведено в София на 3 май 1990 година. 

Чл. 2. Македонският научен институт е продължител и приемник на научните традиции и народополезната дейност на създадения в София през месец декември 1923 година институт със същото наименование. 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 3. Македонският научен институт има седалище в Република България, град София, район „Възраждане“, и адрес на управление: град София, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 5, етаж 2. 
Електронният адрес на Сдружението е: mnibg1923@gmail.com 

Македонският научен институт има единен идентификационен код 000713516. 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ 

Чл. 4. Македонският научен институт има следните цели: 

(1) Да работи за духовното единство на всички българи по света. Да подпомага държавните институции в Република България, Българската православна църква и другите официално регистрирани религиозни институции и изповедания в народополезната им дейност за поддържане на духовното единство на българите в Република България и по света. 

(2) Да провежда и публикува научни изследвания върху политическата, стопанската, църковната и културната история на историко-географската област Македония; да изследва езика и диалектите, етнографията и фолклора, географията и стопанството, религията и изповеданията, културата и културно-историческото наследство на българите и техните потомци във и от историко-географската област Македония от Средновековието до наши дни. 

(3) Да осветлява общественото мнение и държавните институции в Република България и в чужбина със средствата на научните изследвания, научните и научнопопулярните публикации за събитията, явленията и процесите, свързани с насилствената денационализация на българското население в историко-географската област Македония през ХХ и ХХІ век; да разобличава фалшификациите на историческото минало и да разкрива истината за историята и етническия характер на националноосвободителното движение на българите в историко-географската област Македония. 

(4) Да организира и да участва в провеждането на национални и международни научни форуми, свързани с българската културно-историческа традиция на Балканите и по света от Средновековието до наши дни, самостоятелно или съвместно с други български или чужди научни и обществени институции. 

(5) Да издава книги и периодични издания с научен и научнопопулярен характер. 

(6) Да събира, да систематизира и да съхранява документи, книги, периодични издания, етнографски и фолклорни артефакти и други материални свидетелства, свързани с живота и културата на българите в и от историко-географската област Македония и да съдейства за тяхното научно проучване и публикация в научни и научнопопулярни издания в България и по света. 

(7) Да осъществява издаването на електронни издания в Internet пространството и да поддържа собствена елeктронна страница (site), с които да осведомява за своята дейност и да поддържа рубрики за историята и живота на българите, живеещи извън границите на Република България. 

(8) Да организира и провежда в Република България и в чужбина художествено-творчески мероприятия (изложби, концерти, семинари и др.), посветени на паметни годишнини, свързани с миналото на българите и тяхната културно-историческа традиция в историко-географската област Македония от Средновековието до наши дни; 

(9) Да осъществява сътрудничество с други български и чужди научни институции и обществени организации с родолюбива насоченост, които отстояват историческата истина за българската културно-историческа традиция в историко-географската област Македония през вековете и да организира с тях самостоятелни или съвместни научни форуми, изложби, концерти и други културни прояви; да разменя с тях научна литература, периодични издания и друга информация от взаимен интерес; да подпомага специализации на чужди учени в България и на български учени в чужбина в научната им дейност за осъществяване на целите на Македонския научен институт съгласно чл. 4 от настоящия устав. 

 ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Чл. 5. Македонският научен институт набира средства за своята дейност чрез: събиране на членски внос от своите членове; абонамент за периодични издания на института; продажба на печатни издания; финансови и материални дарения и завещания от български и чуждестранни граждани и обществени организации; научна и проектна дейност; финансиране от държавния бюджет на Република България. Набирането и получаването на средства се осъществява при строга счетоводна отчетност съгласно законите в Република България. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Чл. 6. Сдружението Македонски научен институт е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. 

ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

Чл. 7. Македонският научен институт извършва допълнителна стопанска дейност. 

(1) Македонският научен институт предлага за абонамент и продажба в търговската мрежа на част от изданията си (периодика, научни и научнопопулярни печатни издания), издадени със собствени средства и средства от научно-проектна дейност. Македонският научен институт не разпределя средства за печалба. 

(2) Македонският научен институт издава списание „Македонски преглед“. 

СРОК НА СДРУЖЕНИЕТО 

Чл. 8. Съществуването на Македонския научен институт не е ограничено със срок или друго прекратително условие. Той е учреден от първооснователите му за вечни времена. 

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл. 9. Членуването в Македонския научен институт е доброволно. 

Чл. 10. Членовете на Македонския научен институт са редовни и почетни. 

(1) Редовни членове на Македонския научен институт могат да бъдат всички български или чужди граждани навършили 18 години, които отстояват истината за историята и културно-историческата традиция на българите в историко-географската област Македония чрез своите научни изследвания или със своите обществени изяви и позиция, и работят за осъществяването на целите на Македонския научен институт, посочени в настоящия устав. 

(2) Всеки редовен член на Македонския научен институт има право да участва в управлението на Сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му, съгласно постановленията на настоящия устав. 

 (3) Редовните членове на Македонския научен институт се избират от неговия Научен съвет с тайно гласуване, с обикновено мнозинство от списъчния състав на членовете на Научния съвет. 

 (4) Редовните членове на Македонския научен институт заплащат доброволен годишен членски внос. След заплащането на членския внос приносителят се записва в книга-регистър на Македонския научен институт. 

 (5) Членовете на Македонския научен институт не отговарят лично за задълженията на Сдружението. 

 (6) Членствените права и задължения в Македонския научен институт са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. 

 (7) За почетни членове на Македонския научен институт се определят лица с особени заслуги – за научни изследвания, за дарения или за други благодеяния към Сдружението. Те могат да бъдат български или чуждестранни учени и общественици, които имат големи заслуги за осъществяването на целите на Македонския научен институт и за отстояването на историческата истина за българите и българската културно-историческа традиция в историко-географската област Македония от Средновековието до наши дни. 

 (8) Почетните членове се избират с решение на Научния съвет на Македонския научен институт, с тайно гласуване и с обикновено мнозинство от списъчния състав на Научния съвет. Почетните членове могат да участват в Общото събрание на Сдружението, без регистрация и без право на глас. Почетните членове на Македонския научен институт се освобождават от плащане на членски внос. 

 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО 

 Чл. 11. Членството в Македонския научен институт се прекратява в следните случаи: 

 (1) С едностранно волеизявление на лицето до председателя на Сдружението. Прекратяването не подлежи на гласуване от органите на Македонския научен институт. 

 (2) Със смъртта или поставянето на члена под пълно запрещение. Прекратяването не подлежи на гласуване от органите на Македонския научен институт. 

 (3) За системна дейност и несъвместимо поведение, влизащи в противоречие с целите на Македонския научен институт, посочени в настоящия устав, членството може да бъде прекратено чрез изключване. Прекратяването на членството се решава от Научния съвет с тайно гласуване, с обикновено мнозинство от списъчния състав на членовете на Научния съвет. Решението за прекратяване може да се обжалва пред Общото събрание. 

 (4) Когато лицето, редовен член, не плаща членски внос в продължение на 2 календарни години членството се прекратява поради отпадане. Прекратяването на членството поради отпадане се констатира от Научния съвет. 

 (5) Възникналите спорни въпроси относно членството в Македонския научен институт се решават от Общото събрание. 

 ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 Чл. 12. Органи на управление на Македонския научен институт са Общото събрание, Председателят на Сдружението, Управителният съвет, Научният съвет и Контролната комисия. Общо събрание на Македонския научен институт 

 Чл. 13. Върховен орган на Македонския научен институт е Общото събрание. Общото събрание се състои от всички редовни членове на Сдружението, вписани в книгата-регистър на Македонския научен институт. 

 Чл. 14. Общото събрание на Македонския научен институт има следните права: 

(1) Изменя и допълва Устава на Македонския научен институт. 

(2) Приема други вътрешни актове на Македонския научен институт. 

(3) Избира и освобождава председателя на Македонския научен институт. 

(4) Избира и освобождава членовете на Управителния съвет, на Научния съвет и на Контролната комисия. 

(5) Приема основните насоки и програма за дейността на Македонския научен институт за всяка календарна година. 

(6) Взема решения за откриване и закриване на клонове на Македонския научен институт. 

 (7) Определя размера и начина на плащане на членски внос. 

(8) Взема решения за преобразуване или прекратяване дейността на Македонския научен институт. 

(9) Приема отчета за дейността на Управителния съвет на Македонския научен институт през отчетния период. 

(10) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Македонския научен институт. 

Чл. 15. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната съобразност и съответствие с настоящия устав. Решенията на органите на Македонския научен институт, които са взети в противоречие със закона, с Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорени пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Института или на друг негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 

 Чл. 16. Свикване на Общото събрание. 

 (1) Общото събрание на Македонския научен институт се свиква от Управителния съвет на Института по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Института по списъчен състав от книгата-регистър. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Македонския научен институт, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице. 

 (2) Общото събрание се свиква ежегодно, не по-късно от първото тримесечие на всяка календарна година. Извънредно то може да се свика по всяко време при условията на чл. 16, ал. 1. 

 (3) Поканата за Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

 (4) Поканата за Общото събрание се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Македонския научен институт, най-малко един месец преди насрочения ден. 

 (5) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на Македонския научен институт, записани в книгата-регистър на Сдружението. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда, колкото и членове да се явят. 

 Чл. 17. Гласуване на Общото събрание. 

 (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас. 

 (2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до: 

1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително; 

2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения. 

(3) Едно лице, освен себе си, може да представлява не повече от още един член на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

Чл. 18. Решения на Общото събрание. 

 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. 

 (2) Решения на Общото събрание по чл. 14, ал. 1 и ал. 8 се вземат с квалифицирано мнозинство на 2/3 от присъстващите и явно гласуване. 

 (3) Решение на Общото събрание по чл. 14, ал. 3 от Устава се взема от Общото събрание с тайно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите. При повече от един кандидат, за избран се смята този, които получи 50 плюс 1 гласа от присъстващите. В случай, че никой не получи 50 плюс 1 гласа, с първите двама се провежда балотаж с тайно гласуване от Общото събрание. Избран на балотажа е кандидатът получил повече гласове. Ако на балотажа и двамата кандидати имат еднакъв брой гласове, за избран се смята този с по-дълго членство в Македонския научен институт. При ново равенство на показателите се избира по-възрастният от двамата. 

 (4) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на Общото събрание не могат да се вземат решения. Председател на Македонският научен институт 

 чл. 19. Председател на Македонският научен институт се избира с мандат от 4 години и има право на не повече от 2 последователни мандата при следните условия: 

(1) Председателят е хабилитиран учен. 

(2) Към момента на избирането му, председателят има членски стаж в Сдружението не по-малко от 5 години. 

(3) Председателят на Македонският научен институт представлява сдружението сам или съвместно с друг член на Управителния съвет между заседанията на Управителния съвет. Управителен съвет на Македонския научен институт 

 Чл. 20. Управителният съвет се състои от 5 до 7 лица – членове на Македонския научен институт, избрани с обикновено мнозинство от Общото събрание, за срок от 4 години. 

(1) Председател на Управителният съвет по право е председателят на Македонския научен институт. 

(2) Управителният съвет има мандат за 4 години. 

 (3) Избраният Управителен съвет избира един или двама от членовете на Управителния съвет за заместник-председатели и един за научен секретар. 

 (4) При невъзможност на председателя да изпълнява функциите си в случай на смърт, болест, отсъствие или оставка, председателството се поема от временно изпълняващ длъжността. Това е един от заместник-председателите, избран с решение на Управителния съвет, който изпълнява функциите на председател до свикването на първото редовно Общо събрание, но не по-късно от една година от встъпването си като временно изпълняващ. 

 Чл. 21. Управителният съвет има следните правомощия: 

 (1) Представлява Македонския научен институт и определя обема на представителната власт на отделни негови членове. 

(2) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на Македонския научен институт. 

(3) Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава. 

(4) Подготвя и внася в Общото събрание ежегодно проект за бюджет на Македонския научен институт. 

(5) Подготвя и внася в Общото събрание ежегоден отчет за дейността на Македонския научен институт. 

(6) Определя реда и организира извършването на дейността на Македонския научен институт, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това. 

(7) Определя адреса на Македонския научен институт. 

(8) Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган на Македонския научен институт. 

(8) Изработва и приема Правилник за текущата и оперативната дейност на Македонския научен институт. 

(9) Изработва таблици за финансовите възнаграждения на щатните длъжности и финансовите хонорари за научноизследователска, публикационна, изложбена и общественополезна дейност в Македонския научен институт. 

(10) Изработва, приема и поддържа книга-регистър за членската маса на Македонския научен институт. 

Чл. 22. Заседания на Управителния съвет на Македонския научен институт се провеждат най-малко 4 пъти във всяка календарна година. 

(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателя. 

(2) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. 

(3) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. 

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 

(5) Решенията на Управителния съвет на Македонския научен институт се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 21, ал. 3 и ал. 6 и чл. 29, ал. 2, с обикновено мнозинство от всички негови членове. 

(6) Управителният съвет може да вземе решение и неприсъствено, без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет. Научен съвет на Македонския научен институт 

Чл. 23. Научният съвет на Македонския научен институт се състои от 15 до 17 лица, като най-малко 2/3 от тях са хабилитирани учени, членове на Македонския научен институт, избрани с явно гласуване, с обикновено мнозинство от Общото събрание, за срок от 4 години. 

(1) Председател на Научния съвет по право е председателят на Сдружението. 

(2) Заседания на Научният съвет се провеждат най-малко 4 пъти във всяка календарна година. Те се свикват от председателя на Научния съвет или по искане на 1/3 от неговите членове и се ръководят от председателя на Научния съвет. При отсъствие на председателя, заседанията се ръководят от заместник-председател на Македонския научен институт. 

(3) Заседанията на Научния съвет се провеждат, ако присъстват 2/3 от неговите членове. 

(4) Научният съвет избира нови редовни и почетни членове на Македонския научен институт и взема решения за прекратяване на членството в Сдружението. 

(5) Научният съвет ръководи научноизследователската и публикационна дейност на Македонският научен институт, като: 

1. Ежегодно приема програма за научноизследователската дейност на Македонския научен институт. 
2. Избира Издателски съвет за публикационна дейност на Македонския научен институт. 

3. Избира редакционна колегия на списание „Македонски преглед“. 

4. Взема решение за одобрение на научни проекти, отнасящи се до изпълнение на целите на Македонския научен институт според чл. 4 от настоящия устав. Контролна комисия 

Чл. 24. Контролната комисия се състои от председател и двама членове, избирани от Общото събрание за срок от 4 години. Контролната комисия проверява финансовото състояние на Сдружението, деловодството и имуществото му. Тя ежегодно отчита с доклад пред Общото събрание състоянието на Македонския научен институт. 

ПОМОЩНИ ОРГАНИ 

Редакционна колегия на сп. „Македонски преглед“ 

Чл. 25. Редакционната колегия на сп. „Македонски преглед“ се състои от хабилитирани учени от Р България и от чужбина с общ състав до 15 души, без срок и мандатност за членство. 

(1) Главен редактор на редакционната колегия на сп. „Македонски преглед“ е председателят на Сдружението или друго определено от него лице. 

 (2) Членове на редакционната колегия на сп. „Македонски преглед“ се избират и освобождават с обикновено мнозинство на заседания на Научния съвет. 

 (3) По предложение на главния редактор редакционната колегия на сп. „Македонски преглед“ избира научен секретар, езиков редактор, художник и преводачи. 

 (4) Редакционната колегия на сп. „Македонски преглед“ провежда заседания най-малко 4 пъти през всяка календарна година. 

 (5) Редакционната колегия на сп. „Македонски преглед“ одобрява или отхвърля постъпилите материали за печат. 

 (6) Научният секретар на сп. „Македонски преглед“ ръководи рецензирането на постъпилите материали за публикация и ги докладва на всяко заседание на редакционната колегия. 

 (7) Главният редактор на сп. „Македонски преглед“ осигурява средства за регулярното ежегодно издаване на 4 броя от изданието с ISSN 0861-2277. 

 (8) Главният редактор на сп. „Македонски преглед“, отчита дейността на редакционната колегия пред Управителния съвет, пред Научния съвет и пред Общото събрание. Издателски съвет на Македонския научен институт 

 Чл. 26. Издателският съвет на Македонският научен институт се състои от 5 до 7 хабилитирани учени – членове на Македонският научен институт, които се избират с явно гласуване от Научния съвет на Македонския научен институт. Негов председател по право е председателят на Сдружението. Издателският съвет: 

 (1) Взема решения с обикновено мнозинство от своя състав. Заседанията на Издателския съвет могат да се провеждат присъствено или чрез телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността на лицата и позволяваща участието им в обсъждането и вземането на решения. 

 (2) Определя рецензенти и научен редактор за публикуването на научни и научно-популярни издания на Македонския научен институт. 

 (3) Одобрява издаването на монографии, сборници, пътеводители и други периодични научни и научнопопулярни издания, публикувани със знака на Сдружението и с ISBN 978-619-7377 на Македонския научен институт. 

 (4) Издателският съвет отчита своята дейност пред Управителния съвет, пред Научния съвети и пред Общото събрание на Македонския научен институт. Клонове на Македонския научен институт 

 Чл. 27. Клонове на Македонският научен институт се създават според изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел в Република България. 

 (1) Клон на Македонския научен институт може да се учреди във всяка област на Република България. Той се учредява и закрива с решение на Общото събрание на Македонския научен институт. 

 (2) Клонът на Македонският научен институт се ръководи от настоящия устав на Сдружението и не може да създава дублиращи уставни ръководства. 

 (3) Членове на клон на Македонският научен институт са само негови редовни и почетни членове при условията на настоящия устав. 

 (4) Клонът на Македонският научен институт, избира свое ръководство (председател и научен секретар), което се одобрява от Управителния съвет и се вписва ежегодно в книгата-регистър на Сдружението. 

 (5) Планираната научноизследователска и издателска дейност на клона се одобрява от Научния съвет на Македонския научен институт. 

 (6) Клонът на Македонският научен институт отчита ежегодно своята дейност пред Управителния съвет, пред Научния съвет и пред Общото събрание на Македонския научен институт. 

 ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

Прекратяване 

Чл. 28. Сдружението се прекратява при наличие на обстоятелствата, посочени в закона. Ликвидация 
Чл. 29. Ликвидация на Македонския научен институт се извършва: 

(1) При прекратяване на Сдружението. 

(2) От определен от Управителния съвет ликвидатор по ред, определен в приложимото действащо законодателство. Имущество след ликвидацията 

 Чл. 30. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва съобразно законоустановените правила на ЗЮЛНЦ. 

ЗНАК И ПЕЧАТ НА МАКЕДОНСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ 

 Чл. 31. Македонският научен институт има свой знак. 

 (1) Знакът представлява трилистен огнен пламък, поставен върху постамент-колона със стилизирано изписани цифри1923 (с шрифт Lazar 1389–FREE). 

 (2) Знакът на Сдружението се поставя върху титулната страница на всички печатни издания на Македонския научен институт, включително и на тези, които са осъществени съвместно с друга организация. (3) Знакът се поставя върху печат, с кръгла форма, като около знака се изписва с главни букви името на Сдружението на български и на английски език: МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ; MACEDONIAN SCIENTIFIC INSTITUTE 

 (4) Печатът с черно или зелено мастило се поставя върху всички документи, издавани от Македонския научен институт, с одобрението на председателя, а в негово отсъствие на заместник-председателя или научния секретар на Сдружението. 

 ДОКУМЕНТАЦИЯ И БИБЛИОТЕКА НА МАКЕДОНСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ 

 Чл. 32. Протоколите от заседанията на Общото събрание, Управителния съвет и Научния съвет се архивират в книжно тяло и на електронен носител и се съхраняват от научния секретар на Сдружението. 

Чл. 33. Македонският научен институт събира документални материали и книги в своята библиотека. Тя се ръководи от библиотекар, избран от Управителния съвет. 

Чл. 34. Македонският научен институт поддържа книга-регистър, в която ежегодно записва своите редовни членове (три имена, актуален телефон и e-mail адрес), след заплащането на годишния членски внос. В книгата-регистър се записват и почетните членове на Сдружението. 

МУЗИКАЛЕН ХИМН 

Чл. 35. Македонският научен институт има свой музикален химн. 

(1) Музикален химн на Сдружението е симфоничната композиция на българския композитор Панчо Владигеров (1899–1978) „Българска рапсодия Вардар“. 

(2) Химнът на Македонския научен институт прозвучава при откриването на всяко Общо събрание или на празнични форуми, провеждани от Сдружението. 

НАГРАДЕН ФОНД 

Чл. 36. Македонският научен институт има свой награден фонд, който се състои от: 

 (1) Почетен знак „За заслуги“ и почетен знак „За научен принос“. Почетните знаци се връчват по предложение на Управителния съвет и с решение на Научния съвет на Македонския научен институт. С тези почетни знаци се удостояват както отделни лица, така и обществени и научни институции. Удостоените лица се записват в дневник-регистър, който се води и съхранява от Управителния съвет на Сдружението. 

 (2) Почетна значка – сребърна (за всички членове на Македонския научен институт) и златна (за почетните членове на Македонския научен институт). Значката се връчва по предложение на Управителния съвет и с решение на Научния съвет на Македонския научен институт 

(3) За връчването на почетните знаци и значките на Сдружението Управителният съвет изработва и приема специален статут. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 37. Сега действащите органи на Сдружението довършват мандата си по стария ред. Изтеклият им мандат не се взема предвид по новия ред. 

Чл. 38. Настоящият устав на сдружение Македонски научен институт е приет от Общото събрание на Сдружението на 28 март 2024 година. 

 София, 28 март 2024 г.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024