Към биографията на митрополит Методий Кусевич

31/10/2015

Митрополит Методий Кусев
източник: Уикипедия
сп. Македонски преглед, год. II, 1926, № 4
Владимиръ Г. Кусевъ, Къмъ биографията на митрополитъ Методий И. Кусевичъ ...
79—103

   Безспорно е, че покойниятъ Старозагорски митрополитъ Методий Йовчевъ Кусевичъ е една отъ най-крупнитѣ и най-заслужилитѣ народу си личности отъ прецосвободителната епоха, когато народната борба съ турци и гърци е била въ своя разгаръ. Самъ родомъ отъ Македония, Методий Кусевичъ презъ цѣлия си дълготраенъ животъ (той се помина на 84-годишна възрасть) е действувалъ като голѣмъ български родолюбецъ, еднакво милѣещъ за интереситѣ на цѣлокупното българско племе. 

 Още въ младини той се е проявилъ съ дѣла, които свидетелствуватъ за единъ много бистъръ и съобразителенъ умъ и за голѣма храбрость, присѫща на македонския общественикъ. Тепърва ще се пише за живота и дѣлата на този великъ македонски българинъ. Азъ искамъ тукъ да допринеса къмъ неговата лична характеристика, a сѫщевременно и къмъ историята на нашата предосвободителна епоха нѣколко страници, и то главно вьзь основа на една кратна автобиография на покойния митрополитъ, която се намѣри въ архивата му. Изъ последната по-долу ще съобща любопитни данни отъ общественъ интересъ за дейностьта му по време на Срѣдногорското въстание, Цариградската конференция и руско-турската освободителна война. 

  Преди да мина къмъ даннитѣ отъ автобиографията, нека за характеристика на самия авторъ, Методия Кусевичъ, да кажа нѣщо повече възъ основа на други, печатани вече източници...

Целият материал по-долу:Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024