"Македонски преглед", год. XVII, 1994, кн. 1-4.

02/01/2016

Година XVII, 1994, № 1

1. 70 години Македонски научен институт – София..., 5–12
2. Щамлер, X. Какво представлява Македония? Какви са македонците? Какъв език говорят?..., 13–26
3. Ангелов, П. Българите в Македония през средните векове (VII – XIV в.)..., 27–50
4. Матич, Мл. За някои основни терминологични проблеми на хърватската лингвистика..., 51–64
5. Добринов, Д. Национализмът и посттоталитарното общество..., 65–74

Фолклор

6. Ангелов, Д. „Слънцето“ в българския песенен фолклор..., 75–106
7. Църнушанов, К. Образът на Св. Богородица в народните ни умотворения от Македония и други български области..., 107–124

Документи и материали

8. Николов, Б. Документи за проведени конгреси в Битолския революционен окръг след Рилския конгрес–1905 година..., 125–138
9. Сярова, К. и Ц. Билярски. Новооткрити документи за родния дом на Братя Миладинови в Струга..., 139–148
10. Шапкарев, П. Методи Кърпачев..., 149
11. Кърпачев, М. Из моите спомени от Македония – 1944 година (Част I)..., 150–170

Вести

12. Шапкарев, П. Научна сесия „70 години Македонски научен институт“..., 171–184
13. Книги на Македонския научен институт..., 185–186

Рецензии, отзиви икнигопис

14. Д. Минчев – Елдъров. Св. Сръбската въоръжена пропаганда в Македония (1901–1912). София, 1993, 243 с. ..., 187–191

Година XVII, 1994, №2

1. Шимански, Т. Към проучванията на лексиката на писмения български паметник „Тиквешки сборник“: рута, рухо, свита..., 5–12
2. Стоянов, Ст. Вапцаров и неговите „препевачки“..., 13–20
5. Елдъров, Св. Културно–просветната дейност на Македоноодринската организация в България (1895–1903)..., 65–82
6. Райков, Д. Пътуванията на Виктор Григориевич из българските земи и срещите му с Димитър Миладинов..., 83–96
7. Генадиев, Г. Варненското Македо–Одринско дружество по време на кризата във Върховния комитет през 1902 г..., 97–114
8. Манафова, Р. Култът към дейността на равноапостолите Св. Кирил и Св. Методий и българите (1878–1885)..., 115–128

Документи и материали

9. Кърпачев, М. Из моите спомени от Македония – 1944 година (Част II)..., 129–150
10. С. Попов – Петров, П. Научна експедиция в Македония и Поморавието – 1916. София, 1993, 327 с. ..., 151–156
11. Д. Минчев – Петров, Т. Нелегалната армия на ВМОРО в Македония и Одринско (1899–1908). София, 1993, 227 с. ..., 157–159

Година XVII, 1994, № 3

1.Обръщение на Македонския научен институт до държавните институции в Република България..., 5–16
2. Отворено писмо на МНИ–София до средствата за масова информация по македонския въпрос..., 17–22
3. Добринов, Д. Седемдесет години от гибелта на Тодор Александров..., 23–42
4. Трайкова, В. Сръбската пропаганда в Македония до 1893 г. и борбата срещу нея (Част II)..., 43–66
5. Цибранска, М. Към характеристиката на печатни кирилски Номоканони (Номоканонът в Милешевския требник 1545–1546)..., 67–82
6. Илиева, Л. Индоевропейска митологична следа в прилепския израз ѝмела ма вàти..., 83–90
Документи и материали

8. Петров, Т. Непубликувани документи на Тодор Александров за участието му в Балканската война 1912–1913 година..., 107–110
Вести

10. Отчет за дейността на Македонския научен институт–София (31 март 1993–29 април 1994)..., 127–144
11. Германов, Ст. Научен симпозиум на историците в Скопие (юни 1994 г.)..., 145–148
12. Кочев, Ив. Проф. Ото Кронщайнер (Австрия) – първият дописен член на Македонския научен институт–София..., 149–154

Рецензии, отзиви и книгопис

13. Н. Дюлгерова – Британски дипломатически документи по българския национален въпрос (1878–1893). Т. I. София, 1993. 380 с. ..., 155–158
14. Книги на Македонския научен институт..., 159

Година XVII, 1994, №4

1. Петров, Т. Четите – въоръжената сила на ВМОРО..., 5–24
2. Бежански, П. Една дълго кървяща рана..., 25–38
3. Меламед, А. Българското националноосвободително движение в Македония в докладите на руския консул Н. Ф. Якубовски – 1865–1874..., 39–58
4. Петров, П. Долянският панаир..., 59–82
5. Христова, Евд. Фонемата Ъ във фонологичната система на Благоевградския говор (върху материал от диалекта на с. Лешко, Благоевградско)..., 83–90
6. Витанова, М. Смесване на спреженията при сегашно време на глаголите в българските говори от Македония..., 91–102

Документи и материали

7. Бошнакова, М. Протоколът на Прилепския конгрес на ВМОРО от 1904 година..., 103–110
8. Шапкарев, П. Автобиография на Иван Нелчинов..., 111–142

Вести

9. Трайков, В. Проф. д–р Хайнрих Щамлер (САЩ) – дописен член на МНИ–София...143–146
10. Дуриданов, Ив. Симпозиум по темата „Език и политика в Югоизточна Европа“..., 147–150
11. Елдъров, Св. Научна сесия „95 г. от създаването на четническия институт на ВМОРО“..., 151–154
Рецензии, отзиви и книгопис

14. Ив. Дуриданов – Macedonian Review – орган на македонизма (Cкonje, 1992, №2)..., 155–159

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024