Акад. Стоян Романски - Македонските арумъни

16/03/2016

Македонски арумъни, 1915 г.
фото: Братя Маняки
сп. Македонски преглед, год. I, 1924, № 5 и 6. Проф. Ст. Романски, Македонските ромъни..., 63—96.

   Измежду разнородните населения, които пъстрят етничния образ на Македония, има едно, което говори език, близък до езика на румъните северно от Дунава и представя жив спомен от романизирането на Балканския полуостров след завладяването му от Рим. 

 Това население, известно в историята по общото за ромъните име влaси (гръцки βλάχοι, ед. ч. βλάχος от слав. влах), се нарича сега от околните народи, гърци и българи, с две присмивателни имена : куцовласи(гр. Κουτσо-βλάχοι, от 'κουτσός' куцъ, крив), сиреч не прави, навярно по език, власи, наспроти румъните от карпатските земи, или цинцари (от числителното ţintĭ (цинци), лат. quinque, пет, вместо cincĭ (чинч), както е y останалите румъни). 

 Само себе си това население никога не нарича с тия имена, a се нарича аромъни (armînĭ, arâminĭ); едничка тая негова част, която живее в Мегленско и се отличава и по език от аромъните си служи със славянското наименование...

 Целият материал четете по-долу:

 

Любезно предоставен от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024