Избухването на Кратовската афера през 1898 г.

25/04/2016

Тодор Станков
(1875-1938)
Сб. Македония и Тракия в борба за свобода (края на XIX - началото на XX в.). Нови документи. Съст. В. Георгиев, Ст. Трифонов. С., изд. МНИ, с. 26-27. 

  "Господине Министре,

 В допълнение към рапорта от 22 юний под насрещния номер, имам чест да доведа до знанието ви още някои подробности относително Кратовската афера и арестуването на Тодора Станкова в Радовишко. 

 Достоверните сведения, които можах да събера от добри източници, установяват, че Гьорче Петров и С-ие в София, са решени пак да почнат стария си занаят - терора, без ни най-малко да им е послужила за урок грозната Винишка афера. 

 Така, около половината на месец юния, те са пратили в Македония, през Виница, седем души младежи - двама бивши забегнали учители от Македония (Ризов от Велес и някой си Трайче Христов), двама селяни от Дедино (тоже избегнали в България след Дединската афера) и трима селяни от Кочанските села, с терористичната мисия да убиват всички ония (турци, българи и др.), които по един или друг начин, са пречили или пречат на революционното дело в Македония...

  Относително арестуването на Тодора Станкова, можах да събера положителни сведения. Станковае роден от Прилеп; учителствувал е две години в Щип, една година в Радовиш и през миналата учебна година бил учител в Крушево. Щом се почна Винишката афера той е бил принуден (да избяга) в България, щото при разследването на тая афера властта откри и негово съучастие в организацията..."

 Целият материал четете по-долу:
 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024