Понятието "Македонски" в речниците през Възраждането

03/10/2016

Проф. д.ф.н. Веса Кювлиева-Мишайкова. Териториално-географското значение на определението македонски в български речници през Възраждането, Македонски преглед, Год. ХХVІІ, 2004, кн. 1, 55-64 с.

"...Уси­ли­я­та на адеп­ти­те на ма­ке­до­низ­ма да тър­сят ко­ре­ни­те на про­въз­г­ла­се­ни­те от тях ма­ке­дон­с­ка на­род­ност, ма­ке­дон­с­ки език, ма­ке­дон­с­ка ис­то­рия и кул­ту­ра да­леч на­зад през ве­ко­ве­те на­ми­рат ка­те­го­рич­но оп­ро­вер­же­ние в мно­гоб­рой­ни, до­ка­за­ни от на­у­ка­та, ис­то­ри­чес­ки, ези­ко­ви и об­що­кул­тур­ни фак­ти.

Към тях мо­же да се от­не­се още ед­но до­ка­за­тел­с­т­во от по-час­тен ха­рак­тер — те­ри­то­ри­ал­но-ге­о­граф­с­ко­то зна­че­ние на оп­ре­де­ле­ни­е­то ма­ке­дон­с­ко, ма­ке­дон­с­ки в пър­ви­те опи­ти да се със­та­вят раз­лич­ни по ха­рак­тер реч­ни­ци, пре­дим­но пре­вод­ни, през епо­ха­та на Бъл­гар­с­ко­то въз­раж­да­не..."

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024