Цар Самуил в представите на византийците

15/10/2016

сп. "Македонски преглед", год. ХIX, 1996, кн. 2, Ангелов, П. Цар Самуил и неговите наследници през погледа на византийците..., 141–154.


    Един поглед на богатата и разнообразна византийска литература показва, че "българската тема" в нея е неразривно свързана с даването на оценка и характеристики за управлението и качествата на българските владетели. 

  Това особено внимание към тяхната личност е обусловено от различни фактори, които ние се опитахме да изясним в една своя работа, посветена на образа на езическите български владетели във византийската книжнина.

  Интересът към личността на управляващите в България нараства неимоверно след Покръстването, когато византийците са на път да променят редица от своите традиционни представи за българите...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024