Христо Тасев - проучвателят на съвременната история на Мелник и Сандански

05/12/2016

Момент от възпоменателната научна сесия на
Филиала на МНИ,  проведена на 18 ноември, 2016 г.

 в Благоевград
Д-Р ХРИСТО ТАСЕВ 

    Едва ли има изследовател на българските възрожденски процеси, на просветното дело в югозападните български земи, който да не се е докосвал до изследванията на д-р Христо Тасев. Неговите творчески интереси надхвърлят регионалните изследвания и дават възможност да се погледнат процесите, протичащи в целия регион. Освен в историческите изследвания, той оставя трайна диря и в духовния, политическия, културния и обществения живот в гр. Сандански и Благоевградска област. Христо Павлов 

 Тасев е роден на 1 януари 1929 г. в с. Влахи, община Кресна, Благоевградско. Учи в с. Горна Брезница, където завършва основното си образование, а средно училище завършва в гр. Сандански. През 1947 г. продължава образованието си в гр. Скопие. През 1951 г. завършва Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Същата година започва работа като учител по история в гр. Сандански, а от 1958 г. е учител в гимназия „Яне Сандански”. Това е училището, в което той прекарва по-голямата част от своя трудова дейност. Като директор на гимназията, той работи тук до пенсионирането си през 1989 г. Като учител по история и в резултат на дългогодишната му обществена дейност, той се отдава на изследване на местната и регионалната история. Неговите творчески дирения стават достояние на обществеността чрез редица публикации във в. „Пиринско дело”, „Учителско дело”, сп. „Исторически преглед”, „Македонски преглед” и др. 

 През 1980 г. Хр. Тасев защитава докторска дисертация на тема „Просветното дело в Мелнишкия край от Възраждането до войните 1912–1913 г.” В своята изследователска работа той създава значима по обем научна продукция, основана на солидна изворова база. Обнародва две книги, редица научни студии, статии и научнопопулярни публикации в периодичния печат. Взима участие в много местни, регионални и национални научни форуми. Издава книгата „Борба за национална просвета в Мелнишкия край” през 1987 г. и монографията „Светиврачко в миналото” през 2005 г. Участва в авторския колектив по написването на „История на град Сандански”, издадена през 2007 г. В нея разработва въпросите за Сандански през Възраждането, както и за развоя на учебното дело и революционно-освободителните борби до Балканската война. Резултат от неговата научна дейност са също студията „Сандански през Възраждането” и статиите „Възобновяване на българските училища в Мелнишка, Демирхисарска и Петричка кази”, „Българската екзархия и училищното дело в Мелнишка епархия през 1881–1883 г.”, „Стопанско и културно въздигане на Свети Врач”, „Българското културно-просветно движение в Мелник през епохата на Възраждането” и още много други, посветени на българското просветно дело в Мелнишка епархия през XIX век. Написва рецензия за книгата на Миладин Апостолов „Яне Сандански. Романизирана биография”. 

  Основни теми в научните му изследвания са: историята на югозападните български земи до 1912 г.; духовните и културно-просветните процеси през епохата на Възраждането в Мелнишко и района; борбите за национално освобождение и обединение на българите от Пиринския край; дейността на редица просветни и революционни дейци от района; история на град Сандански от миналото до днес и още много други. В своята изследователска работа д-р Тасев разкрива развитието на просветното дело в Мелнишкия край през Възраждането, поставено в контекста на педагогическите явления, процеси и закономерности на просветата в останалите български земи. Въз основа на богата изворова база, той показва особеностите на развитието на учебното дело в една определена част от българските земи от неговото появяване в началото на ХVIII век с килийните училища през новобългарските до класните училища. Тези изследвания създават конкретна и богата картина на учебното дело в Мелнишкия край през епохата на българското Възраждане, каквато е липсвала дотогава в науката. Предоставено е на историята на българското образование богат потвърдителен материал за общите педагогически явления и процеси, които протичат в българските земи през периода на прехода на българското училище от средновековно към училище на новото време. Документирано е, че учебното дело в региона се подчинява на общите закономерности в развитието на българската просвета. 

 Изследванията на д-р Тасев, макар и разкриващи педагогическите процеси само в един регион, имат приноси и за изясняване на елементи от историята на българската дидактика за съвременната теория на обучението и за теорията на възпитанието. Въпреки че изследванията са посветени на проблеми от историята на българското образование, те имат принос и за редица научни области: към историята, тъй като се отнасят до изясняването на редица процеси, протичащи в определен регион през Възраждането; към етнологията и етнографията, тъй като разкриват бита, обществената и духовната култура на населението от този регион; към политическата мисъл, тъй като изясняват и разкриват българския характер на културните и духовните процеси, протичащи в Мелнишко през Възраждането. 

  Христо Тасев е председател на Общинския комитет „Васил Левски” и ръководител на Научно-информационната група при Македонския научен институт в града. В това свое качество в гр. Сандански и района той организира и участва в редица научни форуми, кръгли маси, конференции и други значими прояви, посветени на отбелязване на кръгли годишнини и други теми от българския празничен календар. Участва с доклад в научната конференция в гр. Петрич на тема: „120 години българско светско училище в град Петрич”. През 2005 г., като издание на Македонския научен институт излиза неговата монография „Светиврачко в миналото. Той е известен общественик и участва активно и в редица събрания в Сандански и София, където изнася слова и доклади на историческа тематика и за редица национални герои. 

   Д-р Христо Тасев има ясно обособена област на научните си изследвания – обществения живот в югозападните български земи. Затова с основание може да се каже, че той е най-добрият изследовател на културно-просветните процеси в района на Мелнишко и Сандански. За нас той ще остане като изключително коректен професионалист и като образец на добросъвестност в историческите изследвания. 

 Д-р Георги Тренчев

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024