Медицината в България по времето на св. Климент Охридски

12/12/2016

Медицински познания и практики и ролята на клира за справянето със здравословните проблеми по времето на св. Климент Охридски

Гл. ас. д-р Янко Христов – ЮЗУ 

     Всекидневният живот на средновековните българи, а и не само техният, но и на съседите им на Балканите, често e „бяло петно“ в историческата наука. На фона на бляскавите победи, или покрусата от пораженията, даже всекидневието аристокрацията, а още повече това на нисшите социални слоеве остава встрани от големите изследвания. Съществен и нерядко подценяван елемент на това непознато всекидневие на средновековните Балкани по времето на Св. Климент Охридски е свързан със здравословните проблеми и опитите за справяне с тях и на елитарно, и на популярно равнище.

 Съставянето на пълна картина на медицинските познания и практики, битуващи в средновековното българско общество, несъмнено е трудна, а в много отношения и почти неизпълнима задача. До известна степен празнините в познанията ни могат да бъдат запълнени благодарение на откритията при археологически проучвания. Въвличането на резултатите от тях носи изключителна полза, но съдействието им има граници, които не може да надскочи. 

 Причината се корени в обстоятелството, че далеч не всички здравословни проблеми са установими по находки в некрополите.Същевременно, подобно на редица други аспекти от отминалата действителност, за заболяванията и начините за справяне с тях разполагаме с ограничен набор писмени сведения. 

   Преобладаващата част от текстовете с медицинско съдържание, за да не кажем почти всичките, стават достояние на новопокръстеното българско общество през преводаческите и наставническите усилия на представителите на клира, който поема грижата и за този аспект от всекидневните предизвикателства на повереното му паство.

Докладът е прочетен на международната научна конференция „Климент Охридски и неговото време”, която се проведе на 9 декември 2016 г. в гр. Корча, Албания. 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024