Най-новата книга на МНИ разказва за Дреновени, Костурско

29/01/2017

Представяме Ви най-новата книга на Македонския научен институт

ДРЕНОВЕНИ

Разцвет и разорение на едно село в Южна Македония

Автор: Лари/ Лабро Королов


СЪДЪРЖАНИЕ

Благодарности.............................................................................................. 5
Въведение....................................................................................................... 7
Глава 1. Местоположение и география.................................................... 9
Глава 2. Произход и значение на името Дренòвени............................. 17
Глава 3. Стопанството............................................................................... 20
Глава 4. Климат, флора, фауна.
Население и управление на селото.........................................................29
Глава 5. Историята на селото.................................................................. 34
Глава 6. Родовете от Дренòвени............................................................. 148
Глава 7. Личните имена от славянски произход................................ 175
Глава 8. Роднини и близки: роднинската система
на Дренòвени и Долна Корèшча........................................................... 182
Глава 9. Понятия за време. Мерни единици
за дължина, площ, тегло........................................................................ 186
Глава 10. Църквите и параклисите...................................................... 190
Глава 11. Дренòвската къща (кішча).................................................... 207
Глава 12. Празници и пости: календарната година в селото........... 213
Глава 13. Житейски събития и ритуали.............................................. 246
Глава 14. Традиционното облекло
на Долна Корèшча, Костурско, Македония....................................... 290
Глава 15. Храната на дреновчèни
и нейното съхранение............................................................................. 302
Глава 16. Музиката на селото................................................................ 317
Приложение 1. Дренòвските топоними................................................. 327
Приложение 2. Народни песни от Дренòвени........................................ 329
Приложение 3. Всекидневни поздрави и отговори,
пожелания и клетви.................................................................................. 346
Приложение 4. Поговорки и цветисти сентенции................................ 351
Приложение 5. Празнична възкресна вечерня
за „Второ Възкресение“ (Второ Воскресèнйе)
на диалекта на Долна Корèшча............................................................... 355


Послеслов. Наум Кайчев........................................................................... 356

Послеслов 

       Просветеният читател на тази книга вече се е запознал с духовното богатство и превратната участ на нейните герои – дреновчèните, трудолюбивите жители на южномакедонското костурско село Дренòвени. Техните обичаи и историческа съдба, независимо от някои селищни и регионални специфики, са до голяма степен представителни за преживяванията на многобройното българско население на Южна (Егейска) Македония. 

 Подложени след 1912 г. на комбинация от репресии, дискриминация, прогонвания и асимилация, южномакедонските българи преминават през унищожителни житейски изпитания, или „Христови мъки“, по библейския израз на проф. Благой Шклифов. Особено тъжно е, че след 1944 г. по различни причини за съответната конюнктура техните обичаи и съдба се премълчават и в самата България. Независимо че са излъчили ярки личности като революционера Гоце Делчев, поетите Христо Смирненски и Атанас Далчев, дори политика-социалист Димитър Благоев, сънародниците ни от македонския юг и югозапад остават като цяло непознати за широката общественост. Обсъждането на тяхната участ е „неудобно“ и „необичайно“ не само за меродавните политически фактори, но и за голяма част от следващата ги медийна и интелектуална публичност. „Дренòвени: разцвет и разорение на едно село в Южна Македония“ е замислена и написана в далечна и същевременно близка Канада, където подобни цензурни съображения нямат непосредствена сила. 

 Нейното българско издание обаче се вписва в контекста на няколко книги, видяли бял свят през последните няколко години, които, макар и с огромно закъснение, предават неповторимия жизнен свят на южномакедонските българи в няколко регионални или селищни варианти. Подобно на тях, изданието предлага уникални етнографски, лингвистични и исторически сведения, които биха могли да бъдат не само ценен извор за учените, но и източник за творческо вдъхновение на писатели, журналисти, художници и всички хора на духа. 

 Същевременно „Дренòвени...“ се отличава от тези издания в няколко важни отношения. Преди всичко, за пръв път предава подробно и отвътре живота на едно селище от района на Северно Костурско, или на Корèшчата (Корещата), който е сърцето на революционната дейност на българите в Югозападна Македония в края на ХІХ и началото на ХХ в. Изследването е толкова по-ценно, защото в Костурско се наблюдава в най-силна степен една характерна за много южномакедонски райони особеност – при доминиран от гърцизма градски център някои определени села успяват да изиграят ролята на основен стожер за българските нациоградивни процеси. Такива са например Загоричани, Бобища и Мокрени в Пòполе (Североизточно Костурско), но и редица села от Корèшчата Дъмбени, Косинец, Смърдеш, Кономлади... Към тях можем да добавим и Дреновени. Чрез настоящата монография се доближаваме до света на всички значими селища в Северно Костурско, в Долна и Горна Кореща. Огромната част от литературата за Южна Македония е фокусирана върху два главни периода: най-вече за края на ХІХ г. и времето до Балканските войни, и в по-малка степен – за драматичните години на Втората световна и на Гражданската война в Гърция (40-те години на ХХ в.). 

 Настоящето изследване е отрадно изключение, излизащо далеч извън тези два хронологично-тематични отрязъка. Тук не само се предлага уместен уводен екскурс в средновековното и османско минало на селището или района, но разказът запълва до голяма степен липсите в нашето познание за регионалното южномакедонско минало в периода 1912–1941 г. във всичките негови специфични елементи: установяването на гръцката власт, Първата световна война, гръцкото управление до средата на 30-те години на ХХ в., режимът на ген. Йоанис Метаксас. За разлика от останалите поселищни и регионални издания за Южна Македония, които са или само корпуси от извори, или сборници с богато, но недотам прецизно и систематично подредено съдържание, „Дренòвени“ се отличава със своята зрялост. Авторът не само привежда оригинален исторически, лингвистичен и етноложки изворов материал, но го въвежда в научно обръщение, боравейки със съответната научна литература за Южна Македония, която познава в детайли. Въпреки несъмненото владеене на регионалния, общонационален и общобалкански контекст, той не се впуска в произволни отклонения, а последователно се фокусира върху своя обект на изследване – село Дреновени и неговата околност в Корешчата и другите съседни части на Костурско. 

  Читателят вече се е убедил, че може да ползва максимално лесно книгата и да стигне до нужната информация бързо, тъй като съдържанието е систематизирано по най-удобен за ползване начин. Към това се добавя и специфичната перспектива на изследовател от диаспората ни в Северна Америка, който не само представя разселването на дренòвчени по целия свят, но обогатява ценните етнографски сведения за „Стария край“ с наблюдения и анализ на еволюцията на нравите и обичаите след емиграцията в Канада. Книгата следва да се разглежда и като несъмнен принос към етнологията на македонските българи в Северна Америка. Както става ясно от първите страници на книгата, г-н Лари/Лабро Королов не е бил самотен в своя няколкодесетилетен труд над тази книга. 

  Голям брой роднини, съселяни-дреновчèни, земляци-костурчани, приятели и съмишленици от Канада, САЩ, България и други страни са го окуражавали и подпомагали в неговото родополезно и човеколюбиво научно начинание. Към тази почетна общност през последните седемнадесет години би могъл да се причисли и пишещият тези редове, след паметното удоволствие от първите ни срещи в Торонто. Настоящето българското издание е разширено и коригирано в сравнение с първоначалния канадски англоезичен оригинал, от който бяха отстранени отделни второстепенни неточности. Бих искал да благодаря на колегите доц. Георги Николов и проф. Христо Матанов, които дадоха ценни консултации по кратката уводна част за средновековното минало на Костурско в пета глава.

    В това издание са включени някои нови елементи, най-значим от които е списъкът на всички жители на с. Дреновени през 1907 г., който заедно с колегата Йордан Симов издирихме сред документите на Българската екзархия, съхранявани в българския Централен държавен архив. 

Наум Кайчев


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024