Великобритания и Македонският въпрос (1919 - 1949)

13/10/2017

Преди няколко дни излезе най-новото издание на Македонския научен институт - монографията на Илко Дренков "Великобритания и Македонският въпрос (1919 - 1949)".

Предлагаме ви съдържанието на книгата.

ИЛКО ДРЕНКОВ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И МАКЕДОНСКИЯТ

ВЪПРОС (1919–1949)

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор .................................................................................................... 7
Началото .................................................................................................... 14
Македонският въпрос на Парижката мирна конференция от 1919 г. .. 20
Неразрешеният въпрос ............................................................................. 27
Британската мирна политика и македонският проблем (1920–1923) .. 38
Великобритания и конфликтите на Балканите (1923–1925) ................ 66
Успокояване на региона чрез икономическа и политическа стабилност
(1926–1929) ............................................................................................... 91
Форин офис и стихването на Македонския въпрос (1929–1934) ....... 119
Привидното затишие в Югоизточна Европа (1934–1938) .................. 146
Македонският въпрос отново на фокус (1938–1941) .......................... 166
Пренареждането през Втората световна война (1941–1945) .............. 186
От мир към блоково противопоставяне и разделение (1945–1949)... 204
Заключение .............................................................................................. 214
Резюме на английски език ..................................................................... 221
Използвани източници ........................................................................... 224
Справочник на имената .......................................................................... 237

CONTENTS

Preface ..........................................................................................................7
The beginning .............................................................................................14
The Macedonian question at the Paris Peace Conference in 1919 ............20
The unresolved question .............................................................................27
The British peace policy and the Macedonian problem (1920–1923) .......38
The United Kingdom and the confl icts in the Balkans (1923–1925) .........66
Pacifi cation of the region through economical and political stabilization ...
(1926–1929) ...............................................................................................91
The Foreign Offi ce and the subsiding of the Macedonian question
(1929–1934) .............................................................................................119
The apparent calm in Southeastern Europe (1934–1938) ........................146
The Macedonian question again in focus (1938–1941) ...........................166
The realignment during the Second World War (1941–1945) ..................186
From peace towards Block confrontation and separation (1945–1949) ...204
Conclusions ............................................................................................. 214
Summary...................................................................................................221
Sources .....................................................................................................224
Index of names .........................................................................................237

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024