Непознати документи за д-р Христо Татарчев

04/01/2024

сп. "Македонски преглед", 2012, год. ХХХV, кн. 1, Каракачанов, Кр. Документи и материали за д-р Христо Татарчев от архива на Иван Михайлов … 99 - 114

Д-р Христо Татарчев е един от най-видните дейци на националноосвободи- телното движение на българите от Македония и Одринска Тракия. През целия си жи- вот, без разлика какъв пост заема в редовете на революционната организация, той от- дава всичките си сили за свободата на останалите под робство след Берлинския кон- грес (1878 г.) българи в Македония и Одринско.

Д-р Христо Николов Татарчев е роден в гр. Ресен на 16 декември 1869 г. Ос- новното си образование получава в българското училище в родния си град, а средно- то – в Пловдив. Като ученик в Пловдивската гимназия, заедно с други българчета от Македония като Димитър Ризов и Андрей Ляпчев, участва в движението за съедине- нието между Княжество България и Източна Румелия. При избухването на Сръбско- Българската война от 1885 г. се записва като доброволец в българската армия...

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024