Българският дух на Охридско-Преспанската епархия

10/06/2018

сп. "Македонски преглед", г. XIII, 1943, кн. IV, Ив. Снегаров. Българският дух на Охридско-Преспанската епархия преди освобождението на България (1878 год.)... 1 - 25.

 Охридската епархия е твърде древна. Положително е известно, че тя съществувала през IV в. Нейният епископ Зосима участвувал в големия църковен събор, свикан против арианството в Сердика (сега София) в 343 год. Но още през първите векове на християнството в гр. Лихнида (днес Охрид) ще да имало християни и християнска община. 

Тоя град бил важна станция на средищния римски път, наричан Via Egnatia, който съединявал Рим със Солун, Филипи (между Драма и Кавала), Неапол (днес Кавала), Византия и с Мала Азия. Още в апостолско време (I в. сл. Хр.) съществували големи християнски общини или църкви (Ἐκκλησίαι) в Рим, Солун и Филипи. 

До солунци и филипийци ап. Павел отправил послания очевидно, защото те имали ръководно значение за християнската църква в Македония и Илирия. Апостол Павел основал християнска община и в южномакедонския град Верия (Бер). Изобщо, както сам казва, той проповядвал чак до Илирика (Римл. 15, 19), днешна Албания.

Като имаме предвид, че по Via Egnatia Рим поддържал оживени съобщения с Изток, трябва да се приеме, за вероятно, че и римски християни (търговци, офицери, войници, чиновници) минавали през Лихнида и използували случая да запознаятъ лихнидци (свои познати) с Христовата вера. Също и търговските сношения между Солун и Лихнида благоприятствували да се разпространява християнството в Дасаретия, главен град на която била Лихнида...

 Целият материал четете по-долу:

 

Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024