Ролята на Борис Сарафов в сръбската политика към Македония

11/06/2018

сп. Македонски преглед, год. XXXVII, 2014, № 2. Славов, Слави. Отношенията между Временния комитет на Борис Сарафов и сръбското правителство: Опит за реконструкция..., 47-68.

"... Об­ви­не­ни­я­та към Са­ра­фов в про­даж­ност и пре­да­тел­с­т­во спря­мо бъл­гар­с­ки­те на­ци­о­нал­ни ин­те­ре­си чрез оси­гу­ря­ва­не­то на ка­нал за нав­ли­за­не на сръб­с­ки­те че­ти в Ма­ке­до­ния пре­диз­вик­ват по­ле­ми­ка в ре­во­лю­ци­он­ния пе­чат и са на дне­вен ред по вре­ме на за­се­да­ни­я­та на Рил­с­кия общ кон­г­рес от есен­та на 1905 г. 

 Те съ­път­с­т­ват енер­гич­ния ре­во­лю­ци­о­нен во­дач и след на­сил­с­т­ве­на­та му смърт в края на 1907 г. Ос­вен чис­то мо­рал­ни­те ас­пек­ти на при­е­ма­не­то на сред­с­т­ва­та от Сър­бия, ос­къд­ни­те сви­де­тел­с­т­ва в то­ва от­но­ше­ние от пре­дим­но ме­мо­а­рен ха­рак­тер пов­ди­гат и дру­ги въп­ро­си – как се сти­га до до­го­ва­ря­не­то на сръб­с­ка­та фи­нан­со­ва по­мощ, как­ви са ней­ни­те дейс­т­ви­тел­ни па­ра­мет­ри (обик­но­ве­но спо­ме­на­ва­на­та су­ма е 40 000 ди­на­ра) и до­кол­ко мо­же да се прос­ле­ди ме­ха­низ­мът, по кой­то тя е от­пус­на­та..."

Цялата статия четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024