Стефан Захариев и възрожденските борби в Неврокопско

07/07/2018

Портрет на Стефан Захариев от Станислав Доспевски,
60-те години на XIX в. 
сп. "Македонски преглед", 2007, ХХХ, кн. 3, Марков, Ив. Стефан Захариев и възрожденските борби на българите от Неврокопския край и от Източна Македония … 83 - 90

Името на Стефан Захариев заема достойно място в славната редица на дейците на българското национално възраждане. Заслугите му като борец за църковна и училищна самостоятелност и известността му като един от първите краеведи, както и изследователските му възможности, отдавна надхвърлят регионалните рамки на родния му край и придобиват общобългарско значение. 

Особено признание заслужават усилията му за подпомагането на възрожденските борби на българите в Неврокопския край и в Източна Македония през втората половина на XIX век. Заради това делото му отдавна е обект на научни и научно-популярни изследвания и публикации. Още в далечната 1876 г. Константин Иречек в своята „История на българите" дава заслужена оценка за изследователските постижения на този талантлив и добросъвестен човек. 

Все по същото време Захари Стоянов определя неговото изследване „Географико-историко-статистическо описание на Та- тарпазарджишката кааза", издадено във Виена през 1870 г. като „най-пълното, най-задълбоченото и най-ценното българско областно описание отпреди Освобождението". Висока оценка за него дава проф. Иван Батаклиев и дру- га наши учени както в миналото, така и в наши дни...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024