Гръцките консули били ужасени от напредъка на българщината в Егейска Македония

30/08/2018

Йон Драгумис
сп. "Македонски преглед", г. XXVII, 2004, кн. 2. Трайкова, В. Доклади на гръцките консули в Македония - 1904 г. ... 105 - 132. 

Под­б­ра­ни­те до­ку­мен­ти са фо­ку­си­ра­ни из­к­лю­чи­тел­но вър­ху ед­на ос­нов­на те­ма — под­го­тов­ка­та и на­чал­ни­те стъп­ки по осъ­щес­т­вя­ва­не­то на гръц­ка­та въ­о­ръ­же­на ак­ция в Ма­ке­до­ния след Илин­ден­с­ко-Пре­об­ра­жен­с­ко­то въс­та­ние. Цър­ков­но-прос­вет­на­та про­па­ган­да ка­то ме­тод за на­ла­га­не на гръц­ка­та идея сред на­се­ле­ни­е­то в Ма­ке­до­ния ми­на­ва на за­ден план. 

На­чен­ки­те на то­зи про­цес се за­бе­ляз­ват още от пър­ви­те го­ди­ни на ве­ка — от 1901-1902 г. Пи­о­не­ри­те са: Кос­тур­с­ки­ят мит­ро­по­лит Гер­ма­нос Ка­ра­ван­ге­лис, Пав­лос Ме­лас, Йон Дра­гу­мис, К. Ма­за­ра­кис, Цон­тос, Ка­те­ха­кис и др. 

Те по­лагат ос­но­ви­те на тай­на прог­ръц­ка ор­га­ни­за­ция (в то­ва от­но­ше­ние дей­ци­те са Ка­ра­ван­ге­лис и Йон Дра­гу­мис), как­то са на­ли­це и пър­ви­те че­ти, със­та­ве­ни от бъл­га­ри ре­не­га­ти — те­зи на Ко­те и Ван­гел, за­вер­бу­ва­ни от Кос­тур­с­кия мит­ро­по­лит. През юни 1903 г. в по­мощ на пос­лед­ния прис­ти­га в Ма­ке­до­ния и под­гот­ве­на­та от Ме­лас, Цон­тос и Ма­за­ра­кис че­та от 10-на кри­тя­ни...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024