Изследователи и изследвания върху македонските говори

06/08/2018

На снимката: А. Х. Востоков
сп. "Македонски преглед", 1938, г. ХI, кн. 1 - 2. Кирил Млaденов. Изследвачи и изследвания върху македонските говори 163 - 184

Македонските говори привлякоха вниманието на учения свят почти едновременно със зараждането на славянската филология. Още първите представители на тази наука догаждаха, че познаването на говорите в родината на първите учители на славянството, Св. св. Кирил и Методий, ще хвърли голяма светлина върху редицата най-съществени въпроси в славянската филология. 

Особено пък след като руският славист A. X. Востоков в своето съчинение „Разсужденіе о славянскомъ языкѣ" от 1820 г. откри носовото произношение на двата юса в старобългарския език, а по-сетнешните изследвания потвърдиха, че освен в полския език, живи примери на запазени следи от носовост има и в някои македонски говори, към тия последните се обърна особено внимание. 

От друга страна политическата съдба на Македония и споровете около езиковата принадлежност на македонските говори е друга една причина да се правят специални изследвания върху тях от наши и чужди учени. По този начин около македонските говори се създаде обширна литература от научни, полемични, па дори и шовинистични съчинения...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024