Минералните богатства на Македония

11/08/2018

сп. "Македонски преглед", г. XIII, 1942, кн. 1 Дим. Яранов, Минералните богатства в Македония... 21 - 41

От всички български земи Македония е най-изобилно надарена с минерални богатства. Това се дължи на особеностите в геологията и тектониката на Балканския полуостров. Той спада почти изцяло (изключение прави само Северна Добруджа, на север от линията Кюстенджа—Черна-вода) в обсега на алпийската младонагъната система, която е, общо взето, бедна на минерални богатства.

 В тая алпийска зона се различават два пояса: северен, който обхваща Пиренеите, същинските Алпи, Карпатите и Стара планина, и южен, който обхваща Апенините, Динарските и гръцките планини и продължава на изток в Мала Азия. Тия два пояса на алпийската младонагъната зона не са развити равномерно: при Алпите е развит по-добре северният пояс, в Балканския полуостров, обаче е развит по-добре южният пояс, който изпълва три четвърти от Полуострова, като оставя за северния клон само земите на север от Пловдивското поле и на изток от долното течение на Българска Морава и на съединена Морава. 

Установено е от друга страна, че именно в тия части на алпийската младонагъната зона (или алпийския ороген, както още се казва), които са били по-широко развити, са станали по-интензивни нагъвания, придружени от изливания на базични лави, към които именно са привързани и повечето от ценните руди...

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024