Какво е най-голямото богатство на Роженския манастир

26/09/2018

Роженският манастир - основаване и история


сп. "Македонски преглед", г. XXIX, 2006, кн. 3. Сто­ян Сто­и­лов. Ро­жен­с­кият ма­нас­тир - ос­но­ва­ва­не и ис­то­рия... 115 - 122


"...Въп­ре­ки прев­рат­нос­ти­те през ве­ко­ве­те да­ре­ни­те имо­ти на Ро­жен­с­кия ма­нас­тир са се за­па­зи­ли из­ця­ло. Те са оси­гу­ря­ва­ли не­го­ва­та пъл­на из­д­ръж­ка и не­за­ви­си­мост от мел­ниш­ка­та мит­ро­по­лия по­ве­че от се­дем ве­ка. В до­ку­мен­ти­те по съ­деб­но­то де­ло меж­ду фа­на­ри­от­с­ко­то ду­хо­вен­с­т­во и се­ла­та Ро­жен, Лю­бо­ви­ще и Ка­ши­на пред тур­с­ки съ­ди­ли­ща от 1906 г. до 1928 г. (за­па­зе­ни в Ок­ръж­ния ис­то­ри­чес­ки му­зей Бла­го­ев­г­рад) се виж­да, че имо­ти­те са опи­са­ни още от XIII век.

Те са в зем­ли­ща­та на се­ла­та Ро­жен, Лю­бо­ви­ще и Ка­ши­на (с гра­ни­ци: на юг — от „Ка­вак­лия“ до зем­ли­ще­то на с. Че­реш­ни­ца; на из­ток — до зем­ли­ще­то на с. Ко­ва­че­во; на се­вер — до би­ла­та на Кук­ла, влаш­ки­те ко­ли­би-ман­д­ри, Пет­ро­ва чер­к­ва, Су­гар­с­ка ре­ка, хъл­мо­ве­те „Све­ти Илия“ и „Све­ти Ге­о­рги“ към Ключ и Ка­вак­лия). Окол­ност­та се от­ли­ча­ва с бо­га­ти го­ри и па­си­ща и с мек кли­мат за це­ло­го­диш­на па­ша.

В ма­те­ри­а­ли­те по де­ло­то е опи­са­на и гра­ди­на­та във ва­къв­с­ко­то зем­ли­ще, то­ва са днеш­ни­те се­ла Зор­ни­ца и Хо­то­во, зе­мя­та на ко­и­то е сто­па­нис­ва­на от „не­за­пом­не­ни вре­ме­на“. До Мел­ниш­ка­та ре­ка, ма­нас­ти­рът е при­те­жа­вал и во­де­ни­ца с два ка­мъ­ка. Имал е и ни­ви в земли­ще­то на с. Ба­тък, за­пад­но от днеш­но­то с. Ло­зе­ни­ца..."

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024