"За България ни бие сърцето..."

20/04/2019

Ето така през 1941 г. Македония посреща своите герои.
На фотото отчетливо се забелязва спонтанната и искрена радост,

 с която скопски младежи носят бореца срещу 
сръбската тирания Коце Ципушев
Из "ВА, п. 17, к. 518, ф. 5, per. бр. 22. Подотсек Граничне трупе. Пов. Об. Бр. 148, 21 априла 1939 г. у Битолу"

"Сходни мисли по повод окупацията на Албания изказва Христо Панчев, стажант във финансовата служба на с. Градешница, Битолска околия. На 15 април в присъствието на местни жители той заявява: 

„И нас трябва да ни окупира чужда сила, тьй като ние не сме югославски народ. Майка на нашия народ е България и за България ни бие сърцето, а че не смеем да се показваме като българи, това е друго нещо". 

На отправените му забележки от местния учител и селския кмет, X. Панчев гневно отвръща: 

„Слушайте какво ви говоря. Ако един ден България стане велика сила, с един удар ще вземе всичко това"36...""

сп. Македонски преглед, год. XXXV, 2012, № 3. Иванов, д-р Костадин. Националното самосъзнание на българите във Вардарска Македония през погледа на югославските власти (1934-1941 г.), с. 47.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024