За един български говор в днешна Албания

19/05/2020

сп. "Македонски преглед", 2002, кн. 3. Д-р Евдокия Христова. Исторически промени на съгласните  във връбнишкия говор в Албания... 89-102. 

В центъра на изследването е един неописан досега български диалект от крайния югозапад на българското езиково землище. Това е говорът на с. Връбник в държавните граници на Албания. По-точното му разположение е Югоизточна Албания, областта Девол, на границата с Гърция[1]. 

Особеностите на връбнишкия говор разкриват принадлежността му към западнобългарското наречие. Спецификата на този диалект основно се предопределя от географското му място. Както другите край- ни югозападнобългарски говори, и той съчетава в системата си запад- нобългарски и източнобългарски особености [2]. 

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024