Табуистични названия на болести в югозападните български говори

11/09/2020

сп. "Македонски преглед", 2000, кн. 1. Попов, Б. Табуистични названия на болести в югозападните български говори... 65–80

Въпросите на народната медицина и названията на болестите не са преставали да бъдат в интересите на етнографията и лингвистиката, което проличава от многобройните изследвания както за отделните национални езици, така и за техните диалекти.

Въпреки че в проучвания върху югозападните български говори са включени и някои названия на болести (Кочев 1980), специално изследване, що се отнася за табуистичните названия, не им е посветено. Като единствено изключение може да се посочи трудът на Д. Илиева “Индоевропейската митологична следа в прилепския израз ]мела ме вàти” (Илиева 1994, 83-85)...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024