Илия Тодев - „Д-р Стоян Чомаков (1819– 1893) или „Малък Източен въпрос“

07/12/2020

Илия Тодев. „Д-р Стоян Чомаков (1819– 1893) или „Малък Източен въпрос“. С., Издателство „Захарий Стоянов“, 2019, 288 с. с ил. ISBN 978-954-09-1326-1 

Книгата на Илия Тодев представя по много изразителен начин биографията на д-р Стоян Чомаков, един от основните дейци по разрешаване на българския църковен въпрос през 60-те и началото на 70-те години на ХIХ в. 

Същевременно текстът акцентира върху същността на църковнонационалното движение в неговата късна фаза. Откроени са основните становища на силите, които го предизвикват и от които в една или друга степен зависи неговото разрешаване: Османското правителство, българските пратеници в имперската столица, руската дипломация, Патриаршията. Отличителното за труда е, че чрез биографията на Чомаков е показано развитието на църковния въпрос. 

С това е направен принос и към историята на създаването на Българската екзархия. Важен акцент в изложението е отношението на Чомаков към българската национална кауза, приоритета, който той отдава на въпроса за принадлежността на Македония към българското етническо землище и българската нация. Книгата представлява синтезиран преглед на един много важен момент от българската национална история. 

Изложението е изградено върху богата документална основа и поднесено по увлекателен начин. Неотделима част от текста е приложената поредица статии на Чомаков, под названието „Належащи размишления“, от 1870 г. които илюстрират неговото мащабно мислене и възгледите му по църковнонационалния въпрос. 

Трудът на И. Тодев има актуално значение не само като припомняне на най-важните моменти от решаването на църковния въпрос, но и като представен в пълнота портрет на един от най-забележителните, но все още не получил заслужено внимание, „бащи“ на модерната българска нация. Изданието би било полезно и в контекста на повишения интерес към историята на църковния въпрос, на Българската екзархия и на възрожденската българска нация.

Николай Поппетров

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024