Стоян Романски и българската топонимия

18/12/2020

сп. "Македонски преглед", 1997, кн. 3. Русинов, Р. Акад. Стоян Романски и българската топонимия... 45–54 

Завършил Софийския университет през 1905 г., където негови учители са професорите Л. Милетич, Б. Цонев, А. Т. Балан, Ив. Д. Шишманов и др., специализирал в Лайпцигския университет (1905-1907) при професорите А. Лескин, К. Бругман и Г. Вайганд, акад. Стоян Романски (1882-1959) се формира като ерудиран филолог в духа на младограматическата школа. 

Той е, по думите на проф. Иван Леков, „убеден защитник на идеята за постоянно сътрудничество на всички научни дисциплини, от конто се състои славянската филология"1. 

Обяснимо е тогава защо освен езикови проблеми в научните си трудове той разработва и въпроси от фолклора, етнографията и историята на българите и на други балкански народи...

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024