Някои особености на прилепския говор

13/01/2021

сп. "Македонски преглед", 1997, кн. 3. Антонова–Василева, Л. Глаголи със значение “мисля”, “внимавам”, “възприемам” в Прилепения говор... 101–106  

"...Целта на тази статия е да представи семантичното поле на някои глаголи, означаващи умствена дейност на човека, в един диалект, типичен представител на говорите от географската облает Македония - прилепския говор. Материалът е ексцерпиран от архива на Марко К. Цепенков, съхраняващ се в Института за фолклор при БАН. В работата се прави съпоставка и с диалектни лексеми от други диалекти на българското езиково землище - североизточни (мизийски и балкански), югоизточни (родопски и странджански), северозападни говори, а също така и с някои други диалекти от Македония (материалът за съпоставка е извлечен от Архива на български диалектен речник при Института за български език към БАН)..."

 Целия материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024