Говорът „Bulgarishtja“ в Косово

10/02/2021

сп. "Македонски преглед", 2020, кн. 2. Лучия Антонова-Василева. Лексиката на Раховец, Призренско като свидетелство за същността на местния говор „Bulgarishtja“ ...169 - 180

Известно е, че българските особености на моравските говори личат най-ярко на фонетично и на морфологично равнище. Това се доказва от трудовете на Б. Цонев, към които се присъединяват и проучванията на редица други изследователи. 

На лексикално равнище между славянските езици съществува един масивен общ пласт, към който естествено се прибавят твърде многото прилики между двата близкородствени езика – български и сръбски. Все пак в трудовете на Б. Цонев се отделя внимание и на типично българските особености в областта на лексиката. Така той пише: 

„Секи поморавец знае напр., че думите кашика, сирке, мердвен, авлия не са негови думи, че „моравски“ вместо тях се употребяват думи ложица, оцът, слъба, двор, но щом иска да го- вори „аслъ по српски“ той ще каже кашика (калинка – вероятно грешка в изданието – бел.а.) и сирке и пр.“1. 

 В град Раховец, Призренско се употребява специфичен диалект. Той се назовава от местните жители, краеведи и филолози „bugarishtja“ или бугарски. В него се отразяват основните особености на моравските говори2...

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024