За историята на католицизма в Македония (1839 - 1939)

16/11/2021

ЦЕНЕН ИЗТОЧНИК ЗА ИСТОРИЯТА НА КАТОЛИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ В МАКЕДОНИЯ (1839 – 1939) 

Histoire de la Mission lazariste de Macédoine (1839 – 1939) par Arthur Droulez C. M. Texte publié par les soins de Raïa Zaïmova. Istanbul, Les Editions ISIS, 2018. 268 p. (Cahiers du Bosphore XCVIII). ISBN ISBN 978-975-428-559-4. 

сп. "Македонски преглед", 2020, кн. 2. Николай Иванов Ценен източник за историята на католическите общности в Македония (1839 – 1939). Histoire de la Mission lazariste de Macédoine (1839 – 1939) par Arthur Droulez C. M. Texte publié par les soins de Raïa Zaïmova. Istanbul: Les Editions ISIS, 2018. 268 p. (Cahiers du Bosphore XCVIII). ISBN 978-975-428-559-4... 227-230

През 2018 г. от печат излезе публикуваният от проф. дин Рая Заимова на френски език труд на лазариста Артур Друлез „Историята на лазаристката мисия в Македония (1839 – 1939)“. Оригиналът на ръкописа се съхранява в Архива на конгрегацията на лазаристите, Париж. 

 Изданието е реализирано от авторитетното истанбулско издателство The ISIS Press. Ръкописът е съставен през 1943 г. по повод 160-та годишнина от установяването на Ордена „Св. Лазар“ в Солун. Книгата на Артур Друлез се състои от 210 машинописни страници и 30 фотографии от края на XIX – началото на ХХ в. Публикуваният труд включва уводна студия на проф. дин Рая Заимова (р. 5 – 24), в която се разглеждат източниците за написване на съчинението на Друлез и се прави преглед на развитието на униатското движение и на католическото проникване на Балканите от средата на XIX в. до края на 20-те години на ХХ в. 

Специален акцент проф. Р. Заимова поставя на историята на Българската католическа семинария в Зейтинлък. Уводната студия завършва с подробна библиография на изследванията върху проблемите на българското църковно-национално движение и развитието на католицизма на Балканите. Публикуваният исторически извор е рецензиран в български специализирани издания...

Трудът на Артур Друлез се състои от четири части: Първа част: Мисията в Солун и етапите на българското движение (1839 – 1883), (р. 27 – 82); Втора част: Мисията в Македония, Зейтинлък. Бурните години (1885 – 1897), (р. 83 – 152); Трета част: Мисията в Македония, Зейтинлък. Трудни години (1897 – 1914), (р. 153 – 218); Четвърта част: Ликвидацията (1914 – 1939), (р. 219 – 235). 

Всяка една от тези части е разделена на подглави, в които се акцентира върху отделни проблеми от делата на католическата конгрегация в Македония. Към оригиналния текст са приложени данни за католическата мисия в Солун от 1443 г. до 1773 г. (с. 236), списък на свещениците лазаристи в Солун (с. 236), списък на супериорите (ръководителите) и служителите в мисията на ордена „Св. Лазар“ в Македония (р. 237 – 238), именен, географски и терминологичен показалец (р. 259 – 266) и съдържание (р. 267 – 268). Трудът на Артур Друлез съдържа три карти: „Карта на българските села, евангелизирани от лазаристите“; „План на Зейтинлък от 1939 г.“ и карта на България, която не е включена в изданието. В периода от началото на XIX в. до началото на ХХ в. активна благотворителна и просветна дейност в териториите на Османската империя развиват лазаристите и тяхната Конгрегация на Мисията. Орденът „Св. Лазар“ е основан през 1625 г. от Св. Венсен дьо Пол (Св. Викентий от Паола) в Париж. 

Лазаристите се установяват в Османската империя през 80-те години на XVІІІ в. и заедно с подчинената им конгрегация „Сестри на милосърдието“ (Сестри Викентинки) администрират многобройни учреждения в Ориента. Важен инструмент за утвърждаването на френските културни интереси в Източното Средиземноморие през XIX в. и началото на ХХ в. е дейността на католическите мисионери, които се ползват от защитата на религиозния протекторат, регламентиран с капитулациите, сключени от Франция с Османската империя. 

След поражението на Русия в Кримската война (1853 –1856) Министерството на външните работи в Париж в сътрудничество с Ватикана засилва подкрепата си за католическите общества, които имат ролята на инструмент срещу руското политическо и културно влияние сред православните народи на Балканите. Конгрегацията на Мисията се установява в Солун през 1784 г. Лазаристите и Сестрите Викентинки развиват активна дейност в резиденциите си в Македония от средата на XIX в. и постепенно, Рецензии и отзиви 229 подпомогнати финансово от Франция и Ватикана, разширяват своето влияние чрез просвета и благотворителност и достигат до малките населени места в регионите, компактно заселени с българи униати. 

През 1885 г. в местността Зейтинлък (близо до Солун) свещениците от ордена „Св. Лазар“ откриват най-значимото си образователно учреждение в европейските провинции на Османската империя. Това е Българската католическа семинария, която до началото на Първата световна война (1914 – 1918) дава образование на стотици млади българчета. След Балканските войни (1912 – 1913) Османската империя губи европейските си владения с изключение на териториите в Източна Тракия. 

Учрежденията на Конгрегацията на Мисията в Македония продължават да са под закрилата на Франция. Трудът на френския свещеник не е непознат за българските изследователи. През 1986 г. първата част на книгата е преведена от френски на български език от Галина Димитрова и е публикувана в Църковно-исторически архив, издание на Църковно-историческия и архивен институт при Българската патриаршия2. 

Публикуваният през 2018 г. пълен ръкопис на Артур Друлез „Историята на лазаристката мисия в Македония (1839 – 1939)“ е ценен исторически извор не само за историята на лазаристките учреждения в Македония от началото на XIX в. до началото на ХХ в. Трудът дава богата информация за униатското движение на българите и за живота на католическите общности в Македония. Акценти в изложението са поставени върху просветната дейност на лазаристите, най-вече върху историята на Българската католическа семинария. 

Специално внимание се отделя на финансовата подкрепа на религиозното общество от Франция и Ватикана. Акцент е поставен и върху историята на религиозното общество на сестрите евхаристинки, което е съставено изключително от българки. Интерес представлява разказът на лазариста за събитията в Македония по време на Балканските войни (1912 – 1913) и през Първата световна война (1914 – 1918). 

Книгата на Артур Друлез дава представа за погледа на католическите мисионери и монахини върху политическата и социалната история на Балканите през разглеждания период. 2 Друл, А. История на лазаристката мисия в Македония (1839 – 1939). – В: Църковно-исторически архив, Т. 2, 1986, 182 – 208. 230 Рецензии и отзиви За построяване на изложението си авторът ползва официалните издания на Конгрегацията на Мисията: Annales de la Congregation de la Mission (Анали на Конгрегацията на Мисията) и богатото на информация издание Les Missions catholiques (Католическите мисии). 

Към оригиналния текст са добавени много подробни бележки от проф. Рая Заимова, които правят ръкописа по-достъпен за съвременния читател и в същото време допълват поднесената от Артур Друлез богата фактология. 

 Гл. ас. д-р Николай Иванов

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024