На духовния фронт от Илинден до Балканската война

09/12/2021

Росица Лельова. На духовния фронт от Илинден до Балканската война. Българската екзархия и екзархийските институции в Македония (1903–1912).
С., Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, 287 с., с факсимилета. ISBN 978-619-245-107-3. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2021, бр. 11

 Книгата представлява монографично изследване на един от най-сложните моменти от съществуването на Българската екзархия и на координираното от нея българско просветно движение в Македония. Периодът, който е изследван в книгата, обхваща времето след Илинденското въстание – ситуация, която в много отношения затруднява проявите на Екзархията. 

Младотурската революция и настъпилата епоха на Хуриета създават допълнителни препятствия пред просветната политика на ръководената от екзарх Йосиф І институция. На база на първокласна архивна документация е реконструирана, както дейността на Екзархията, така и историческият контекст, в който тя се осъществява. Съдържанието е обособено в три глави. Първата има въвеждащ характер и очертава международната и регионална обстановка след Илинденското въстание. Глава втора представя дейността на Екзархията в периода от Илинден 1903 г. до Хюриета 1908 г. 

В последната глава са разгледани събитията и промените от Хюриета до навечерието на Балканската война 1912 г. Изложението изгражда една многоаспектна картина, в която основен акцент е поставен върху дейността на Екзархията в просветната област. Много място е отделено на взаимоотношенията на институцията с османските власти, с българското правителство и със Светия синод на Българската православна църква в София. Проследени са и сложните взаимоотношения с ВМОРО. 

Откроено е взаимодействието между Екзархия и български дипломатически представители в Империята. Изложението хвърля обилна светлина върху българското просветно дело, действията на Екзархията, поведението на османските власти. Очертани са постиженията и слабостите в дейността на просветните институции и духовното ведомство. 

Представено е силното личностно присъствие на екзарх Йосиф І като религиозен водач, активен политик и умел дипломат. Книгата има определено приносен характер както по отношение просветното дело на Екзархията и нейните усилия за неговото съхраняване и развитие, така и като реконструкция на взаимоотношенията между Екзархията и османските власти. 

По същества тя дава разгърната, добре структурирана и синтезирана картина на комплекс от процеси и тенденции, които представлява ядрото на дейността на Българската Екзархия в бурното десетилетие 1903–1912 г. 

Николай Поппетров

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024