Съдържание на списание Македонски преглед, 44/2 (2021)

18/04/2022

СЪДЪРЖАНИЕ 
Македонски преглед, 44/2 (2021) 

Сия Никифорова. Изграждане на социално-икономическата структура на българското временно управление във Вардарска Македония (1941 – 1944)..........................................9 
Siya Nikiforova. Building the socio-economic structure of the Bulgarian interim government in Vardar Macedonia (1941 – 1944).......................................................27 
Ангел Златков. Усилията на Димитър Марков като княжески дипломатически агент в Цариград за постигане на българските национални стремежи (1896 – 1899)...................43 
Георги Луков. Военната болница и гробищата при с. Дреново, Кавадарско, по документи от Държавния военноисторически архив...............................................................77 
Петя Павлова. Македонският въпрос в българо-югославските отношения (1969 – 1975 г.)..................................................................................95 
Венелин Николаев. Сръбските окцидентализми на –ичар в т.нар. „македонски jазик“ – огромен елемент на лексикална сърбизация.......................................................................................117 

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

Евгений Еков. Архивни източници за историята на ВМРО – СМД през 90-те години на ХХ в. ...........................................................163 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

Трендафил Митев. Книга за една от най-важните страници в отношенията на българите със света в Новото време. Стоян Германов. Пиринска Македония в руската наука и култура (От средата на ХVII век до 1912 г.). София: Народно читалище „Кузман Шапкарев – 2009“. Кн. № 7. 219 с. ISBN 978-954-92400-7-8......................................175 
Списък на съкращенията...............................................................189 
Авторите в този брой.....................................................................190 
Указания за цитиране.....................................................................191 

CONTENTS 

Macedonian Review, 

Issue 44/2 (2021) 

Siya Nikiforova Building the socio-economic structure of the Bulgarian interim government in Vardar Macedonia (1941 – 1944) In Bulgarian.........................................................................................9 
In English...........................................................................................27 
Angel Zlatkov. The Efforts of Dimitar Markov as a Diplomatic Agent of the Bulgarian Prince in Constantinople to Achieve the Bulgarian National Aspirations (1896 – 1899).............................43
Georgi Lukov. The military hospital and cemetery near the village of Drenovo, Kavadarci region, according to documents from the State Military Historical Archive.........................................77 
Petya Pavlova. The Macedonian issue in Bulgarian-Yugoslav relations, 1969 – 1975.......................................................................................95 
Venelin Nikolaev. Nouns in –ičar of occidental origin in so called “Macedonian language”: a huge element of lexical Serbianization...................................................................................117 

DOCUMENTS AND MATERIALS 

Evgeniy Ekov. Archival sources for the history of IMRO – UMS in the 1990s......................................................................................163 

REVIEWS 

Trendafil Mitev. A Book about One of the Most Important Pages in the Relations of Bulgarians with the World in the New Age. Stoyan Germanov. Pirin Macedonia in Russian Science and Culture (From the middle of the 17th century to 1912). Sofia: National community centre “Kuzman Shapkarev – 2009”. Book № 7. 219 pp. ISBN 978-954-92400-7-8....................175 
List of abbreviations.........................................................................189 
The authors in this issue...................................................................190 
Citation instructions.........................................................................191 

СОДЕРЖАНИЕ 

журнала „Македонский обзор“, 
44/2 (2021) 

Сия Никифорова. Создание социально-экономической структуры болгарского временного управления в Вардарской Македонии (1941 – 1944) На болгарском языке..........................................................................9 
На английском языке.......................................................................27 
Ангел Златков. Усилия Димитра Маркова, княжеского дипломатического агента в Константинополе, направленные на достижение болгарских национальных чаяний (1896 – 1899 гг.)..................................................................43 
Георгий Луков. Военный госпиталь и кладбище у села Дреново общины Кавадарци по документам Государственного военно-исторического архива.........................................................77 Петя Павлова. Македонский вопрос в болгаро-югославских отношениях (1969 – 1975 гг.)................................................................................95 
Венелин Николаев. Сребские оксидентализмы, окончаивающие на –ичар в т.н. «македонском jазике» – огромный элемент лексической сербизации................................................................117 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Евгений Еков. Архивные источники об истории ВМРО – СМО в 90-е года ХХ века.........................................................................163

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024